Илмий кенгашлар

Илмий даражалар берувчи Илмий Кенгашлар

 DSc.03/30.12.2019.T.10.02 рақамли илмий кенгаш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг  2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг 2017 йил 27 июндаги 61-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида”ги қарорига асосан Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузурида DSc.03/30.12.2019.T.10.02 рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга техника фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги ихтисосликлар бўйича:

05.09.06 – гидротехника ва мелиорация қурилиши;

05.09.07 - гидравлика ва муҳандислик гидрологияси;

06.01.02 -  мелиорация ва суғорма деҳқончилик;

06.01.10 - ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги (техника фанлари бўйича) химояларни ўтказишга рухсат берилган.

- мазкур илмий даражалар берувчи илмий кенгаш асосида қуйидаги ихтисосликлар бўйича илмий даражалар берувчи бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилган:

05.09.03-иссиқлик таъминоти. Вентиляция, кондиционерлаш. Газ таъминоти ва ёритиш;

05.09.04-сув таъминоти. Канализация. Сув ҳавзаларини муҳофазаловчи қурилиш тизимлари (қишлоқ сув таъминоти ва канализацияси йўналиши бўйича);

11.00.03-қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (техника фанлари бўйича);           

11.00.05-атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (техника фанлари бўйича).

 

Илмий кенгаш раиси:     т.ф.д. Султанов Т.З.     тел: 237-22-67

Илмий котиб:                   т.ф.д. Янгиев А.А.        тел: 237-22-09

 

DSc.03/30.12.2019.T.10.01 рақамли илмий кенгаш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг  2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг 2017 йил 27 июндаги 66-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида”ги қарорига мувофиқ Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузурида DSc.03/30.12.2019.T.10.01 рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга техника фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги ихтисосликлар бўйича:

05.05.07 - Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар;

05.07.01 – қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ  хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш;

05.07.02 – қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш химояларни ўтказишга рухсат берилган.

 

Илмий кенгаш раиси:     т.ф.д. Мирзаев Б.С.                тел: 237-09-45

Илмий котиб:                  т.ф.н. Алижанов Дж.          тeл: 237-19-07

 

DSc.03/30.01.2020.I.10.03 рақамли илмий кенгаш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг 2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг 2017 йил 27 июндаги 80-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида”ги қарорига мувофиқ Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги DSc.03/30.01.2020.I.10.03 рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги:

08.00.04 – Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти;

06.01.10 – Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги (иқтисодиёт фанлари) ихтисосликлари бўйича ҳимояларни ўтказишга рухсат берилган.

 

Илмий кенгаш раиси:   и.ф.д. Умурзаков У.П.          тел: 237-46-68

Илмий котиб:                 и.ф.н. Султонов Б.Ф.            тел: 260-52-30

 

DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01 рақамли илмий кенгаш

“Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом” ҳамда “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низом”га мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2018 йил 28 февралдаги 250/2-сонли қарори ҳамда ОАКнинг  2018 йил 28 февралдаги 28-сонли “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тузиш ҳақида”ги қарорига мувофиқ Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузурида DSc.28.02.2018.Т/FM.61.01 рақамли илмий кенгаш тузилди. Илмий кенгашга техника фанлари ҳамда физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи қуйидаги:

01.02.04-Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика ва техника фанлари бўйича);

01.02.05-Суюқлик ва газ механикаси (физика-математика ва техника фанлари бўйича);

01.02.02-Машиналар, асбоблар ва ускуналар динамикаси ва мустаҳкамлиги (техника фанлари бўйича)

ихтисосликлари бўйича ҳимояларни ўтказишга рухсат берилган.

- мазкур илмий даражалар берувчи илмий кенгаш асосида қуйидаги 01.02.01-назарий механика;

01.02.03-грунтлар ва тоғ жинслари механикаси (техника фанлари бўйича)

ихтисосликлар бўйича илмий даражалар берувчи бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилган.

 

 

Илмий кенгаш раиси:   т.ф.д. Мирсаидов М.            тел: 237-09-81

Илмий котиб:                 т.ф.н. Худайназаров Ш.О.   тел: 237-09-81