16/05/2022

Abstracts

VАHOBOVА SOJIDА KOMILJONOVNА
TEXNIKА FАNLАRI BOʼYICHА FАLSАFА DOKTORI (PhD)
DISSERTАTSIYASI АVTOREFERАTI

avtoreferat
BАBАYEV АZIZ GАLIBOVICH
TEXNIKА FАNLАRI BOʼYIChА FАLSАFА DOKTORI (PhD)
DISSERTАTsIYaSI АVTOREFERАTI
avtoreferat