КУН ТАРТИБИ

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSc.03/30.01.2020.I.10.03 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар мажлисининг

КУН ТАРТИБИ

Тошкент шаҳри                     12 март 2020 йил                 соат 1400

 

1. Тошкент давлат аграр университети мустақил изланувчиси Рустамова Ирода Бахрамжановнанинг 08.00.04-“Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Аграр соҳада инновацион жараёнлар самарадорлигини оширишнинг илмий-услубий асослари” мавзусидаги докторлик (DSc) диссертациясининг муҳокамаси.

 

Илмий маслаҳатчи:         и.ф.д., проф. Ғ.Саматов

 

Тақризчилар:                     и.ф.д., проф. Ф.Назарова

 

                                        и.ф.д., проф. С.Умаров

 

2. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти мустақил изланувчиси Садуллаев Улуғбек Норқуловичнинг  08.00.04-“Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Гўшт ва сут маҳсулотларини етиштириш соҳасини модерниза-циялашнинг асосий йўналишлари” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг муҳокамаси.

 

Илмий раҳбар:                  и.ф.д., проф. Ў.Умурзаков

 

Тақризчилар:                и.ф.н., доц. Р.Хакимов

                                         и.ф.н., доц. З.Кушаров

 

3. Турли масалалар.

 

Илмий семинар мажлиси Б-105 хонада бўлиб ўтади