Турдибоев Абдували Абдужалоловичнинг диссертация иши муҳокамаси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.T.10.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар мажлисининг

КУН ТАРТИБИ

Тошкент шаҳри                                                                                                                                                                                                                   21 август 2020 йил соат 10:00

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти “Електротехнолоиялар ва электр жиҳозларидан фойдаланиш” кафедраси мустақил изланувчиси Турдибоев Абдували Абдужалоловичнинг 05.05.07 – “Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар” ихтисослиги бўйича “Техник чигитдан пахта мойи олишнинг энергия самарадор электротехнологияси” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД) диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий раҳбар:                                                                                                т.ф.д.,проф. А.Раджабов

Тақризчилар:                                                                                                  т.ф.д., проф. Ш.Музафаров

                                                                                                                        т.ф.н., дотс. А.Боқийев