Ilmiy tadqiqot yo'nalishlari

Institut professor-o‘qituvchilari tomonidan bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari bugungi kunning dolzarb muammolarini hal etishga yo‘naltirilgan bo‘lib, olingan va erishilayotgan natijalar ishlab chiqarishga, o‘quv jarayoniga tadbiq etilishini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, ular 7 ta ustuvor ilmiy yo‘nalish muammolariga bo‘lingan:

1. Sug‘orish suvini tejaydigan texnologiyalar, gidromeliorativ tizimlardan samarali foydalanish va sug‘oriladigan yerlarning ekologik-meliorativ holatini yaxshilashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish;

2. Gidrotexnika inshootlari  konstruksiyalarini takomillashtirish, hisoblash, loyihalash va xavfsizligini ta’minlash asoslarini ishlab chiqish;

3. Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash;

4. Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash;

5. Qishloq va suv xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish;

6. Yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish uslublarini takomillashtirish;

7. Sug‘orma dehqonchilikda yer va suv resurslaridan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari.