Кафедра мудири

т.ф.н. доцент Жумаев З.Т.

Тел: 237 09 72

Кафедра тарихи

 

 

 

“Умумтехник фанлар” кафедрасиилк бор “Металлартехнологияси” кафедрасиномибилан 1934 йилиташкилтопганбўлиб, кафедранингбиринчиташкилотчиси, асосчисивараҳбари доцент М.Д. Лившиц бўлган.

Кафедрага доц. В.Д.Авагимов (1952-71 йй.), доц. А.З.Рахмон-заде (1971-76йй.), доц. Ш.У.Юлдашев (1976-77йй.), доц. Н.А.Анохин (1977-82йй.), проф. Э.Д.Хайкин (1983-88 йй.), проф. М.Т. Балабеков (1988-95 йй.), доц.У.П.Умурзаков (1995-96 йй.), доц.  Х.И. Ибрагимов (1996-99 йй.) раҳбарлик қилдилар.

1999-2016йиллардакафедрага доц. Х.И.Туркменов   раҳбарликқилган. 2016 йил апрел ойидан хозирги кунга қадар кафедрага доц З.Т.Жумаев рахбарлик қилиб келмоқда. 2004йилдан 2016 йилгақадар кафедра «Конструкцион материаллар технологияси, амалий механика ва стандартлаштириш» кафедраси деб номланган. 2016 йил апрел ойидан бошлаб кафедра «Умумтехник фанлар» кафедраси деб номланди.

Кафедранинг ўқув-услубий илмий ишлар борасида эришган ютуқлари

КафедрадатайёрланганилмиймақолаларРеспубликамизва чет эллардагиилмийваилмий-техник  нашрлардачопэтилган. Кафедра ходимларитомонидан 2005-2016йиллардатайёрланган 11 та илмий  маърузалари  вамақолалари Россия ваҚозоғистоннингилмийнашрларида  эълонқилинган. Шу даврмобайнидакафедрада 4 та ўқувқўлланма, 80 таданортиқўқув-методик кўрсатмаларва 50 таданортиқилмиймаърузаларвамақолалар  чопэтилган. Кафедрадабажарилганилмий-тадқиқотнатижалариасосидаЎзбекистонРеспубликаси интеллектуал мулкагентлигинининг 10 та гувоҳномасиолинган.

Ҳамкорлик доирасида бажарилаётган ишлар

Кафедрада Челябинск АТУ ва Комсомольск-на Амуре ДТУ биланҳамкорликдаилмийваилмий-методик ишларолибборилмокда, ўқувкўлланмава методик кўрсатмалар, илмийваилмий-техник макола, монографиялар, янгиўқувадабиёти, ўқувқўлланмалар, ўқувуслубийқўлланмаларбиргаликдатайёрланмокда.

— Комсомольск-на Амуре ДТУ билан ҳамкорликда илмий ва илмий-методик ишлар олиб борилмокда. Хусусан В.А.Ким, Х.И.Туркменов, Х.П.Шермухамедовлар томонидан “Материалшунослик, конструкцион материаллар технологияси” номли ўқув қўлланма нашр этишга тайёрланган.

— Кафедра профессор укитувчилари Комсомолтск-на Амуре давлат техник университетида утказилган халкаро симпозиумда катнашдилар

— ХажиевМ.Х.. Туркменов Х.И., Мирнигматов Б.Т. Россия Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и проблемы, достижения и перспективы». Комсомольск – на- Амуре, 2-16 мая 2015г. Влияние конструкции привода насоса гидронавесной системы на энергетические показатели трактора «АЛТРАК» Т-4А2″ 2015, 185-187 б.

— Иргашев А.А. Негматов С.С. Туркменов Х.И. ЖумаевЗ.Т . Россия Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и проблемы, достижения и перспективы». Комсомольск – на- Амуре, 2-16 мая 2015г. Разработка требований к экслуатационным свойствам композиционных полимерных материалов для рабочих органов хлопкоочистительной машины. 2015 г., 166-169 б.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Фаннингноми Фан хақида қисқачамаълумот
1 Материалшуносликваконструкционматериаллартехнологияси Фаннинг  асосий вазифаси металл ва қотишмаларнинг олинишини, тузилишини, хоссаларини, маркаланишини термик ва кимёвий-термик ишлов бериш асосларини  қўйма олиш  босим билан ишлов беришни; материалларни пайвандлаш асосларини, кесиш асбобларини; металл кесиш дастгохларини ўргатишдан иборатдир.
2 Машина вамеханизмларназарияси Машиналар ва механизмларининг тузилишини белгиловчи қоидалар, кинематиква динамик параметрларларнинг уларнинг харакатига ўзаро таъсирини ўрганиш асосида талаб қилинган хоссаларга эга бўлган механизмларни синтез қилиш усуллари билан таништиришдир.
3 Машина деталлари  валойихалашасослари Машина деталларнинг  вазифаси, турлари, конструкцияси ва қўлланиш соҳалари, ҳамда уларнинг асосий параметрларини ишлаш ишончлилиги ва лаёқати мезонлари асосида ҳисоблаш ва  лойиҳалаш бўйича назарий ва амалий билимларни беради.
4 Кўтариш- ташишмашиналари. Сув ва қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган кўтариш-ташиш машиналари вазифалари, конструкцияси, ишлаш принциплари, қўлланиш соҳалари ва ишдан чиқиш сабабларини ўрганиш ҳамда уларнинг асосий параметрларини мустаҳкамлик меъзони асосида ҳисоблаш ва лойиҳалаш бўйича назарий ва амалий билимларни беради.
5 Ўзароалмашувчанлик,   стандартлаштириш  ва техник ўлчовлар Фаннинг асосий мақсади ва вазифаси келажак бакалаврларга ўзароалмашувчанликнинг асосларини, машина ва механизм деталларининг ўлчамларини, ишлаб чиқаришда жоизлик ва  ўтқазишларни тўғри танлашни ва белгилашни, жоизлик ва ўтқазишларнинг ягона тизимини, бирикмалар учун стандарт ўтқазишларни ҳисоблашни ва танлашни  ўргатишдан иборатдир.
6 Метрология, стандартлаштиришвасертификатлаш. Фаннинг асосий мақсади ва вазифаси келажак бакалаврларга стандартлаштиришнинг халқ хўжалигида тутган ўрнини аниқлаш, стандартлаштириш назарияси асосларини  ўзлаштириш, стандартлаштириш объектларини  аниқлаш, турлистандартлар  билан  танишиш  ва ишлаш, сифатни бошқариш, талаб ва қоидаларига амал қилишни ўрганишдан иборатдир.
7 Патентшунослик, сертификатлаштиришвалицензиялаш “Патентшунослик, сертификатлаштириш ва лицензиялаш” фанини ўқитишдан мақсад шундан иборатки, бўлажак мутахассислар патент ахборотининг ҳозирги оқимини таҳлилқилиш, яратилаётган илмий ишланмалар, конструкторлик ечимлари, технологияларни интеллектуал мулк объектлари сифатида ҳуқуқий муҳофазалаш бўйича  амалий билимларни беришдани борат.

 

Илмий тадқиқот ишлари

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот
1 “Пахтага бирламчи ишлов берувчи машина ва механизмларнинг   ишчи қисмлари учун антифрикцион композицион полимер материаллари ва улар асосида қопламалар яратиш” мавзусида илмий тадқиқотлар олиб бориш Ишнинг мақсади. 2016-йилда ушбу мавзу доирасида – Пахтага бирламчи ишлов берувчи машина ва механизларнинг ишчи қисмларининг материаллари учун талаблар ишлаб чиқиш, ҳамда антифрикцион композицион полимер материаллари ва улар асосида қопламалар яратиш учун полимер матрицасини танлаш. Конструкцион шу жумладан полимер материалларининг пахта билан ишқаланиш жараёнини адабиётлардан ўрганиб, тахлил этиш. Пахтага бирламчи ишлов берувчи машина ва механизларнинг ишчи қисмларининг материаллари учун талаблар ишлаб чиқиш. Пахтага бирламчи ишлов берувчи машина ва механизмларнинг   ишчи қисмлари учун антифрикцион композицион полимер материалларива улар асосида қопламалар яратиш учун полимер матрицасинитанлаш.
2 “Юқори (кучли) даражадашўрланганерларшўриниювишучун техника воситалариишлабчиқиш”мавзусидаилмий -тадқиқотларолиббориш Ишнинг мақсади. Юқори даражада шўрланган ерлар шўрини ювиш учун замонавий техника воситаси схемаси ишлаб чиқиш, уларнинг параметрларини илмий жиҳатдан асослаш ва амалиётга тавсия этишдан иборат.Илмий тадқиқотлар объектлари. Юқори даражада шўрланга нерлар ва буерлар шўрини ювиш учун замонавий техника воситалари.

Ишнинг иқтисодий самарадорлиги ва аҳамияти: 2015-2017 йилларда бажарилган ишлар натижасида юқори даражада шўрланган ерлар шўрини ювиш учун замонавий техника воситаси схемаси ишлаб чиқилади, унинг параметрларини илмий жиҳатдан асосланади ва амалиётга тавсия этилади.

ИТИ натижасида олинган натижаларни фермер хўжаликларида қўллаш натижасида қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги 25-60 % га ошади, маҳсулот сифати яхшиланади, уларни етиштириш учун сарфланадиган сув сарфи 1,5 марта камаяди.

2015 йилда ИТИ бўйича қуйидаги натижаларга эришилди: юқори даражада шўрланган ерлар шўрини ювиш учун қўланиладиган технологиялар ва бу ишларни бажариш учун техникавий воситалар бўйича информацион маълумотларни ўрганилди, умумлаштирилди,таҳлил қилинди ва хулосалар чиқарилди.

2016-йилда ушбу мавзу доирасида – ўрта ва юқори даражада шўрланган ерлар шўрини ювиш учун қўланиладиган техника воситалари турларини аниқланади, уларнинг технологик ва конструктив схемалари ишлаб чиқилади ва олинган натижалар умумлаштирилади, таҳлил қилинади, хулосалар чиқарилади ва кейинги йилларда бажариладиган ИТИ нинг асосий йўналишлари аниқланади.

 

Кафедранинг ката илмий ходим изланувчилар, мутақил тадқиқотчилар

Профессор-ўқитувчилар,

тадқиқотчилар

И.Ф.О.

Илмий даражаси

унвони

Диссертация мавзуси
1 Т.ф.н., доц. Туркменов Х.И. 05.17.08-«Кимё саноати жараёнлари ва аппаратлари» ихтисослиги «Синергетические подходы к обработке материалов высокоэнергетическим потоком энергии» мавзусида докторлик диссертациясини бажармокда. Диссертация иш 80 % га тугалланган. Раҳбар т.ф.д., проф. Ким В.А.

 

 Кафедрада чоп этилган ишлар

Ўқувқўлланмалар:

 1. Туркменов. Х.И., Сув хўжалиги машина созлиги технологияси. Ўқув  қўлланма, ТИМИ. 2008 й. 162 б.
 2. Абдукаримов Т., Туркменов Х.И., Механизмлар синтези. Ўқув қўлланма, ТИМИ, 2008 й. 156 б.
 3. Metallartexnologiyasi (o’.q) A. Norqulov, S. Normurodov, X. Turkmenov. Toshkent “IQТISOD-MOLIYA” 2012 y. 187 b.
 4. Хажиев М.Х., Туркменов Х.И., Иргашев А.А. Konstruktivloyihalashasoslari/(o‘quvqo‘llanma) / ЎзР ОЎМТВ да 2012 й. 14 март 107-106 сон биланрўйхатданўтган. –Тошкент: ТИМИ, 2013. -137 б.
 5. Хажиев М.Х., Туркменов Х.И. «Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаштириш» (ПЛ  ва  С) фанидан  мустақил ишларни ташкил этиш ва бажариш бўйича  услубий кўрсатма.  Тошкент : ТИМИ, 2015. ўзбек крилл.- 24 б.
 6. Хажиев М.Х, Туркменов Х.И. Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаштириш»  фанидан амалий машғулотларни ўтказиш бўйича методик  кўрсатма. .-Т., ТИМИ, 2015.-24 б.
 7. Хажиев М.Х, Мирнегматов Б. Т. «Механизм ва машиналлар назарияси» фанидан лабаратория машғулотларини  ўтказиш  бўйича услубий  кўрсатма.-Т., ТИМИ, 2015.-24 б.
 8. Хажиев М.Х. Мирнигматов Б.Т. “Механизм ва машиналар назарияси” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича бўйича методик қўрсатма. .-Т., ТИМИ, 2015.-24 б.
 9. Иргашев А.А., Хажиев М.Х., Мирнигматов Б.Т. Амалий механика фанидан тажриба машғулотларини ўтказиш бўйича услубий кўрсатма. Тошкент, ТИМИ, 2016.-2,2 б.т.
 10. Иргашев А.А., Хажиев М.Х., Мирнигматов Б.Т. Методические указания для проведения лабораторных работ по предмету Прикладная механика. -Ташкент, ТИМИ, 2016. -2,2 б.т.
 11. М.Х.Хажиев. “Механзм ва машиналар назарияси” фанидан амалий машғулотларни ўтказиш бўйича услубий кўрсатма. – Ташкент. ТИМИ – 2017 й.

Халқаро, Республика анжуманларида, танлов, кўргазма ва кўрикларда қатнашиш:

 1. Хажиев М.Х., Туркменов Х.И., ДамаевЮ.И.Плуги разработанные и выпускаемые на предприятыях сельхозмашиностроения Узбекистана. Сборник Материалов XLVIII Международной научно-технической конференции “Достижения науки в агропромышленном производстве” г. Челябинск ЧГАУ, 2009 г. 77-79 б.
 2. ИргашевА.А.Формирование фактической площади контакта при взаимодействии полимерных материалов с волокнистой массой. Сборник Материалов XLVIII Международной научно-технической конференции “Достижения науки в агропромышленном производстве” г. Челябинск ЧГАУ, 2009 г. 28-32 б.

3.Туркменов Х.И., ЛИ А.С, Сметуллаев П., Мирзаева Н.А. – О повышение долговечности подшипниковых узлов и восстановлении полимерными материалами. Международный симпозиум «Образование, наука и производство  проблемы достижения и перспективы» Материалы международной научно- технической конференции современное материаловедение и нанотехнологии, Комсомольск на Амре, 27-30 сентября 2010 года».94-98 стр.

 1. Иргашев А.А. Ли А.С. Шермухамедов Х.П.-  Температуры формирования покрытий, времени пленкообразования  полимера и  подложки на адгезионную прочность» Международный симпозиум «Образование, наука и производство  проблемы достижения и перспективы» Материалы международной научно- технической конференции современное материаловедение и нанотехнологии, Комсомольск на Амре, 27-30 сентября 2010 года».103-108 стр.
 2. Иргашев А.А. Ли А.С., Мирзаева Н.А.-Морфологии  твердой поверхности и природы полимера на адгезионную прочность покрытий. Международный симпозиум «Образование, наука и производство  проблемы достижения и перспективы» Материалы международной научно- технической конференции современное материаловедение и нанотехнологии, Комсомольск на Амре, 27-30 сентября 2010 года».109-113 стр.

6.Хажиев М.Х.. Туркменов Х.И., Мирнигматов Б.Т. Россия Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и проблемы, достижения и перспективы». Комсомольск – на- Амуре, 2-16 мая 2015г. Влияние конструкции привода насоса гидронавесной системы на энергетические показатели трактора «АЛТРАК» Т-4А2″ 2015, 185-187 б.

7.Иргашев А.А. Негматов С.С. Туркменов Х.И. Жумаев З.Т . Россия Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и проблемы, достижения и перспективы». Комсомольск – на- Амуре, 2-16 мая 2015г. Разработка  требований к экслуатационным свойствам композиционных полимерных материалов для рабочих органов хлопкоочистительной машины. 2015 г., 166-169 б.

8.Хажиев М.Х., Туркменов Х.И., Мирнигматов Б.Т. КХУ-4Б русумли универсал-пахтачилик культиватори ишчи кисмларининг  ейилишга чидамлилигини оширишни таъминловчи  технология //Тошкент ирригация ва мелиорация институтида мелиорация масалалари бўйича ўтказилган Республика канференция материаллари. Тошкент, 2-3 май 2015 й.

9.Ли А, Шарипов З, Мирнигматов Б, Алланиязов С. “К определению некоторых параметров диэлектрической установки очистки семян”. Международная научно – практическая конференция «Проблемы повышения эффективностей  использования электрической энергии  в отраслях агропромышленного комплекса».  Ташкент, 25-26 май, 2015 г.

 1. 10. Ли А., Алланиязов С., Мирнигматов Б. “Оптимизация параметров дозатора сортирующего устройства семян люцерны. Казахстан, 2015 г.

11.Жумаев З.Т.Насос станцияларида электр энергияси исрофгарчилигини пасайтиришда стандартларнинг ўрни//“Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги республика илмий амалий конференция.  2015 йил 13-14 декабрь. ТИМИ.- Тошкент, 2016. 214-216 б.

 1. Turkmenov X.I., Shermuhamedov H.P.Maxmudov V.Sh. Shisha-plastinali armatura ishlab chiqarish //“Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги республика илмий амалий конференция мақолалар тўплами.Тошкент, 2016 йил 26 май. ТИМИ.- Тошкент, 2016. 280-282 б.

13.Turkmenov X.I., Toshpo‘latov Q.B., Shodixo‘jayeva A.G‘. Аlyuminiy kompozitsion panel //“Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги республика илмий амалий конференция мақолалар тўплами.Тошкент, 2016 йил 26 май. ТИМИ.- Тошкент, 2016. 278-280 б.

14.Хажиев М.Х., Мирниғматов Б.Т., Мухамедов М.А. Суғориладиган ерлар шўрини ювиш ишларини бажаришдаги муаммолар ва уларни бартараф этиш чора-тадбирлари //Тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун ғалла ва доривор ўсимликлардан фойдаланиш истиқболлари” республика илмий-амалий  конференцияси материаллари: илмий тўплам 2016 й.13-14 май. /Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Хоразм Маъмун академияси –Хива, 2016. 108-112 б.

15.Хажиев М.Х., Мухамедов М.А., Джураев Н.Т. КЗУ-0,3Е русумли канал қазгич  конструкциясини  сув исрофини камайтириш мақсадида такомиллаштириш тўғрисида//“Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги республика илмий амалий конференция мақолалар тўплами.Тошкент, 2016 йил 26 май. ТИМИ.- Тошкент, 2016. 204 -208 б.

 1. Иргашев А.А, Жумаев З, Туркменов Х.И, Шермухаммедов Х.П. Моделенирование фактической площади контакта при взаимодействии полимерных материалов с хлопкомсырцом. //“Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги республика илмий амалий конференция мақолалар тўплами.Тошкент, 2016 йил 26 май. ТИМИ.- Тошкент, 2016. 160-163 б.

 

 1. Жумаев З.Т. Махсулот сифатини бошқариш омиллари. //“Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” мавзусидаги республика илмий амалий конференция мақолалар тўплами.Тошкент, 2016 йил 26 май. ТИМИ.- Тошкент, 2016. 240-243 б.

 

 1. Иргашев А.А, Туркменов Н.И, Жумаев З, Шермухаммедов Х.П. Features of formation of actual contact area interaction of polymer material with fibrous mass//Актуальные проблемы аграрной науки, производства и образования. Россия, воронеж, апрель 2016 г. 103-106 б.
 2. Мирнигматов Б.Т. Технология сбора плодоа кумтарниковых растений. //Овощеводство и бахчеводство открытого грунта. Проблемы и перспективы развития. Солепое Займище, 2016 г. 100-103 б.
 3. Жумаев З.Т. //“Олий таълим муассасалари битирувчиларининг сифатига таъсир этувчи омиллар” мавзуси. Ирригация ва мелиорация журнали. №4(6).2016. 72-75 б.

 

Кафедра ходимлари

Фото

Ф. И. Ш

Илмий даражаси ва лавозими

Тел. рақами ва

Е -mail

Жумаев Зокир Турсунпулатович

Кафедра мудири т.ф.н. доцент

237 09 72

Хаджиев Машарип Хаджиевич

т.ф.н. доцент

237 09 72khajiev 48@mail.ru

Иргашев Арипжан Акрамович

т.ф.н. доцент

237 09 72

 

Туркменов Хасан Ишимович

 

т.ф.н. доцент

237 09 72 turkmenov@yandex.ru

 

Мирнигматов Ботир

Тўхтамуродович

 

Катта ўқитувчи

237 09 72

 

Шермухамедов  Хуршид  Пирматович

Катта ўқитувчи

237 09 72

Ташпулатов Кувондиқ Бердибекович

 

Ассистент

 

237 09 72

Абдурахмонова Шохидахон Абдуқодировна

Уқув устаси

237 09 72

Халиқулов Музаффар Абдураззоқ уғли

Лаборант

237 09 72 muzaffar.91@list.ru