Кафедра мудири

ТУРКМЕНОВ ХАСАН ИШИМОВИЧ

техника фанлари номзоди, доцент

 

 

 

 

КАФЕДРА ТАРИХИ

“Умумтехник фанлар” кафедраси илк бор “Металлар технологияси” кафедраси номи билан 1934 йили ташкил топган бўлиб, кафедранинг биринчи ташкилотчиси, асосчиси ва раҳбари доцент М.Д. Лившиц бўлган.

Кафедрага доц. В.Д.Авагимов (1952-71 йй.), доц. А.З.Рахмон-заде (1971-76 йй.), доц. Ш.У.Юлдашев (1976-77 йй.), доц. Н.А.Анохин (1977-82 йй.), проф. Э.Д.Хайкин (1983-88 йй.), проф. М.Т. Балабеков (1988-95 йй.), доц.У.П.Умурзаков (1995-96 йй.), доц. Х.Н. Ибрагимов (1996-99 йй.), доц. Х.И.Туркменов (1999-2016 йй.), доц З.Т.Жумаев (2016-2017 йй.)раҳбарликқилдилар.

2004йилдан 2016 йилгақадар кафедра «Конструкцион материаллар технологияси, амалий механика ва стандартлаштириш» кафедраси номи билан фаолият юритди. 2016 йил апрел ойидан бошлаб кафедра «Умумтехник фанлар» кафедраси деб номланди.2017 йил июнь ойидан ҳозирги кунга қадар кафедрага доц Х.И.Туркменов раҳбарлик қилиб келмоқда.

 

Бакалаврият босқичида

Фаннингноми Фан хақидақисқачамаълумот
1 Материалшуносликваконструкционматериаллартехнологияси Фаннинг асосий вазифаси металл ва қотишмаларнинг олинишини, тузилишини, хоссаларини, маркаланишини термик ва кимёвий-термик ишлов бериш асосларини қўйма олиш босим билан ишлов беришни; материалларни пайвандлаш асосларини, кесиш асбобларини; металл кесиш дастгохларини ўргатишдан иборатдир.
2 Машина вамеханизмларназарияси Машиналарвамеханизмларинингтузилишинибелгиловчиқоидалар, кинематиква динамик параметрларларнингуларнингхаракатигаўзаротаъсириниўрганишасосидаталабқилинганхоссаларгаэгабўлганмеханизмларни синтез қилишусулларибилантаништиришдир.
3 Машина деталларивалойиҳалашасослари Машина деталларнинг вазифаси, турлари, конструкцияси ва қўлланиш соҳалари, ҳамда уларнинг асосий параметрларини ишлаш ишончлилиги ва лаёқати мезонлари асосида ҳисоблаш ва лойиҳалаш бўйича назарий ва амалий билимларни беради.
4 Кўтариш- ташишмашиналари. Суввақишлоқхўжалигидаишлатиладиганкўтариш-ташишмашиналаривазифалари, конструкцияси, ишлашпринциплари, қўлланишсоҳалариваишданчиқишсабаблариниўрганишҳамдауларнингасосийпараметрларинимустаҳкамликмеъзониасосидаҳисоблашвалойиҳалашбўйичаназарийваамалийбилимларниберади.
5 Ўзароалмашувчанлик, стандартлаштиришва техник ўлчовлар Фаннинг асосий мақсади ва вазифаси келажак бакалаврларга ўзароалмашувчанликнинг асосларини, машина ва механизм деталларининг ўлчамларини, ишлаб чиқаришда жоизлик ва ўтқазишларни тўғри танлашни ва белгилашни, жоизлик ва ўтқазишларнинг ягона тизимини, бирикмалар учун стандарт ўтқазишларни ҳисоблашни ва танлашни ўргатишдан иборатдир.
6 Метрология, стандартлаштиришвасертификатлаш. Фаннингасосиймақсадивавазифасикелажакбакалаврларгастандартлаштиришнингхалқхўжалигидатутганўрнинианиқлаш, стандартлаштиришназариясиасослариниўзлаштириш, стандартлаштиришобъектларинианиқлаш, турлистандартларбилантанишишваишлаш, сифатнибошқариш, талабвақоидаларигаамалқилишниўрганишданиборатдир.

Магистратура босқичида

1 Патентшунослик, сертификатлаштиришвалицензиялаш “Патентшунослик, сертификатлаштиришвалицензиялаш” фаниниўқитишданмақсадшунданиборатки, бўлажакмутахассислар патент ахборотинингҳозиргиоқиминитаҳлилқилиш, яратилаётганилмийишланмалар, конструкторликечимлари, технологияларни интеллектуал мулкобъектларисифатидаҳуқуқиймуҳофазалашбўйичаамалийбилимларниберишданиборат.

ТЎГАРАКЛАР

“Умумтехник фанлар” кафедрасида “Ёш механик”тўгараги мавжуд бўлиб, хозирги кунда тўгаракга бакалаврият талабаларидан 10 нафар талабалар аъзо бўлганлар. Тўгарак раҳбари кафедра катта ўқитувчисиМирнигматова Б.Тўгарак иш режаси, машғулотларни олиб бориш графиги тузилган. График асосида машғулотлар чоршанба,пайшанба кунлари 1400 дан 1530 гача олиб борилмоқда.

 

ТИЖ тўгарак номи ТИЖ раҳбарлари Ф.И.Ш. ТИЖ режаси асосида ўргатиладиган мавзу номи
1 “Ёш механик” Мирнигматов Б. 1. Ноанъанавий энергия манбаларини ўрганиш, уларда қўлланиладиган механизм моделларини яратиш.

2. Юқори даражада (кучли) шўрланган ерлар шўрини ювиш учун техника воситаларини тайёрлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

3. Қишлоқ ва сув хўжалиги ишларида қўлланиладиган машина деталларининг янги композицион материалларни ўрганиш.

 

Тўгарак номи Тўгарак ўтказиладиган кунлар Тўгарак ўтказиладиган соати Тўгарак ўтказиладиган аудитория
1. “Ёш механик” Чоршанба 14.00 Е-08
2. Пайшанба 14.00 Е-08

ИЛМИЙ ИШЛАР

КафедрадатайёрланганилмиймақолаларРеспубликамизва чет эллардагиилмийваилмий-техник нашрлардачопэтилган. Кафедра ходимларитомонидан 2005-2016 йиллардатайёрланган 11 та илмиймаърузаларивамақолалари Россия ваҚозоғистоннингилмийнашрларидаэълонқилинган. Шу даврмобайнидакафедрада 4 та ўқувқўлланма, 80 таданортиқўқув-методик кўрсатмаларва 50 таданортиқилмиймаърузаларвамақолаларчопэтилган. Кафедрадабажарилганилмий-тадқиқотнатижалариасосидаЎзбекистонРеспубликаси интеллектуал мулкагентлигинининг 10 та гувоҳномасиолинган.

 

ТАДҚИҚОТЧИЛАР

Т.р Ф.И.Ш. Илмий даражаси ва унвони Ихтисослиги шифри ва номи Диссертация мавзуси
1 Туркменов Х.И. т.ф.н., доцент 05.17.08-«Кимё саноатижараёнларивааппаратлари» ихтисослиги «Синергетические подходы к обработке материалов высокоэнергетическим потоком энергии» мавзусидадокторликдиссертациясинибажармокда. Диссертация иш 80 % га тугалланган. Раҳбарт.ф.д., проф. Ким В.А.

ҲАМКОРЛАР

Кафедрада Челябинск АТУ ва Комсомольск-на Амуре ДТУ билан ҳамкорликда илмий ва илмий-методик ишлар олиб борилмокда, ўқув кўлланма ва методик кўрсатмалар, илмий ва илмий-техник макола, монографиялар, янги ўқув адабиёти, ўқув қўлланмалар, ўқув услубий қўлланмалар биргаликда тайёрланмокда.

— Комсомольск-на Амуре ДТУ биланҳамкорликдаилмийваилмий-методик ишларолибборилмокда. ХусусанВ.А.Ким, Х.И.Туркменов, Х.П.Шермухамедовлартомонидан “Материалшунослик, конструкционматериаллартехнологияси” номлиўқувқўлланманашрэтишгатайёрланган.

— Кафедра профессор ўқитувчилари Комсомольск-на Амуре давлат техник университетидаўтказилганхалкаросимпозиумдақатнашдилар


Кафедра ходимлари

Фото Ф.И.Ш. Кафедрадаги лавозими
  Туркменов Хасан Ишимович Кафедра мудири, доцент
  Хаджиев Машарип Хаджиевич Доцент
  Иргашев Арипжан Акрамович Доцент
  Жумаев Зокир Турсунпулатович Доцент
  Мирнигматов Ботир Тўхта-муродович Катта ўқитувчи
  Шермухамедов Хуршид Пирматович Катта ўқитувчи
  Ташпулатов Кувондиқ Бердибекович Ассистент
  Ибрагимова Гулзода Набиевна Ассистент
  Абдиев Наврўз Эркинович Ассистент
  Хуррамов Акбар Илҳомович Ассистент
  Абдурахмонова Шохидахон Абдуқодировна Лаборатория мудири

 

АЛОҚА

Манзил: 100000, Тошкент ш., Қори Ниёзий кўчаси 39 уй.

Бино/офис: В-бино, 1-қават, 105-хона

Тел./факс: (371) 237-09-72

e-mail: utf@tiiame.uz