1Кафедра мудири

И.ф.н. доцент

Саидова М.Х

237-09-73

Saidova-madina2010@mail.ru

Kафедра тарихи

“Иқтисодий назария асослари” кафедраси 1949 йилда “Сиёсий иқтисод” номи билан ташкил топган. Биринчи кафедра мудири этиб доцент И.Е.Шалашилин тайинланган. Кафедранинг кейинги шаклланиши ва ривожланишида 1953-1958 йиллларда раҳбарлик қилган доцент М.А.Макаровнинг хизмати катта. Шу йиллари доцент Х.Д.Минубаев айниқса баракали меҳнат қилди. У ўзбек тилида “Сиёсий иқтисод” фани бўйича ёзилган дарслик ва мажмуанинг биринчи муаллифи ва “Сиёсий иқтисод” фани бўйича ўзбек атамашунослигининг асосчисидир.

Кафедрага мудирлик қилганлар:

1959 – 1971 йилларда  Г. Р. Ризаев

1978 – 1981 йилларда  У. Х. Нигмаджанов

1981 – 1991 йилларда  А. И. Ибрагимов

1991 – 1998 йилларда У. Х. Нигмаджанов

1999 – 2001 йилларда А. И. Ибрагимов

2001 – 2007 йилларда У. Х. Нигмаджанов

2007 – 2012 йилларда Б. Ф. Султонов

2012 йилдан хозиргача М. Х. Саидова

1979-1989 йиллари профессор А.Ибрагимов, Э.Ш.Туйгун, 1984-1991 йилларда эса доцент И.Н.Неткачевлар кафедрага мудирлик қиладилар. Ўқув-услубий ишларни такомиллаштириш бўйича амалга оширилган баракали ишлар Иван Николаевич Неткачев номи билан боғлиқдир.Кўп йиллар (1959-1971 йй.) мобайнида “Сиёсий иқтисод” кафедрасига профессор, хизмат кўрсатган фан арбоби Г.Р.Ризаев раҳбарлик қилди. Унинг бошчилигида А.В.Рязанов, Б.Кучаров ва кафедранинг бошқа аъзолари номзодлик диссертациясини муваффақиятли ёқладилар.

Кафедрага 1978-1981, 1991-1998 ва  2001-2007 йилларда иқтисод фанлари номзоди У.Х.Нигмаджанов раҳбарлик қилди. Унинг бошчилигида салоҳиятли профессор-ўқитувчилардан Б.К.Кучаров, Х.Г.Байбаев, Х.Ю.Мирахимова, Ю.В.Вороновский, В.Л.Маховская  Ғ.А.Рахматов, Х.Н.Инчибаева, И.К.Абдурахманова, Р.Р.Аллаева, Д.Р.Рустамова, С.А.Икрамова, Д.З.Исраилова, Т.Файзуллаева ва бошқалар фаолият юритишган ва юритиб келмоқдалар. Шу даврда И.Палванова номзодлик диссертациясини  муваффақиятли ёқлади.

2002 йилда Учқун Холметович Нигмаджанов “Проблемы трансформации и совершенствования АПК Узбекистана в переходный период к рыночной экономике” мавзуси бўйича докторлик диссертациясини муваффақиятли ёқлаган.

Кафедрага 2007 йилда иқтисод фанлари номзоди Б.Ф.Султанов рахбарлик қилиб келган. Шу давр мобайнида талабаларга кафедрада ўтиладиган барча фанлар бўйича дарслик ва ўқув қўлланмалар, услубий қўлланмалар билан таъминоти яхшиланди ҳамда  кафедранинг моддий-техника базаси янгиланган

Кафедрага 2012 йилнинг май ойидан бошлаб иқтисод фанлари номизоди доцент М.Х.Саидова рахбарлик қилиб келмоқда.

Кафедранинг ҳамма етакчи ўқитувчилари юқори назарий ва амалий савияда доимо очиқ машғулотлар олиб бордилар.

Ҳозирги кунда кафедранинг етакчи ўқитувчилари СХБИ факультети талабаларнинг маънавий-маърифий тарбиясига ўз ҳиссаларини қўшиш мақсадида 5 та гуруҳда мураббийлик ишларини олиб бормоқдалар.

Ҳозирги кунда бозор иқтисодиётининг ривожланиши бозорнинг асосий иқтисодий қонунларини яхши биладиган мутахассислар тайёрлашни талаб қилади. Бу борада факультет миқёсида стратегик режалар белгиланиб, бозор иқтисодиёти шароитида ҳисобга олинган ҳолда ўқув режаси, дастурларни илмий ва тарбиявий соҳалар бўйича ишлаб чиқилиб, ҳаётга кенг тадбиқ қилинмоқда.

Кафедрада иқтисод фанлари номзоди Б.Ф.Султанов раҳбарларигида 2009-2011 йилларга мўлжалланган  “Иқтисодиётни барқарор ривожлантириш шароитида ер-сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш” мавзуси бўйича давлат бюджети асосида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилгани ҳолда, илмий-тадқиқот натижалари асосан хорижий ва республика илмий журналларида ҳамда республика илмий-амалий анжуманларида илмий мақолалар ва тезислар сифатида чоп этилган.

Профессор ўқитувчи ва ишчи ходимлар маълумоти: 1 та профессор, 2 та доцент, 5 та катта ўқитувчи, 1 та ассистент, 1 та кабинет мудири ва 1 та лаборант.

 

“ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ АСОСЛАРИ” кафедрасида ўқитиладиган фанлар

т/р

Фаннинг номи

Фан хақида қисқача маълумот

Иқтисодиёт назарияси   “Иқтисодиёт назарияси”—  “иқтисодиёт” сўзининг ўзагини иқтисодсўзи ташкил этади. Иқтисод сўзининг ўзбек тилидаги луғавий маъноси сарф-харажатларда тежамкорлик демакдир.«Иќтисодиёт назарияси» фани талабаларга иќтисодий билимларнинг назарий асосларини, иќтисодиётнинг асосий тушунчалари ва категорияларини, иќтисодий ќонунлар ва тамойилларини ўргатиш ҳамда уларни амалда татбиқ этиш кўникмасини ҳосил ќилишдан иборат
Миллий ва жахон иқтисоди “Миллий ва жаҳон иқтисодиёти”-  иқтисодиёт кенг маънода — бу бир томондан, ўзига хос қонунлар асосида ривожланадиган ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш тармоқларини бирлаштирган хўжалик бўлиб, иккинчи томондан иқтисодиёт, юқори меҳнат  унумдорлигига эришиш, аҳолини турмуш даражасини яхшилаш ва чекланган ресурслардан унумли фойдаланиш мақсадида иқтисодий қонунларни ўрганиш билан шуғулланадиган энг ўадимий фанлардан биридир.Миллий иқтисодиёт фани — иқтисодиётинг шаклланиш ва ривожланиш муаммоларини янги шароитда, мустақиллик шароитида ўрганиладиган иқтисодий фанлар тизимидаги ёш фандир.

Жахон ва халқаро иқтисодий муносабатлар Жаҳон хўжалиги ва халқаро иқтисодий муносабатлар тизимини назарий ва амалий томонларини комплекс ўрганиб ва таҳлил этиб, миллий иқтисодиётнинг ривожланишини XX-XXI асрлар бўсағасидаги хусусиятларини, шунингдек ўтказилаётган ташқи иқтисодий сиёсат мазмуни ва моҳиятини очиб беришдан, унинг йўналишларини аниқлашдан иборат.
Микроиқтисодиёт Микроиқтисодиёт”- алоҳида иқтисодий субъектлар ҳаракатини ўрганади. Унга истеъмолчилар, ишчилар, ер эгалари, сармоя қўювчилар, фермерлар, ишлаб чиқаришлар, корхоналар ҳуллас, иқтисодиёт борасида фаолият кўрсатишда муҳим роль ўйновчи хар қандай индивид, яъни жисмоний шахс ёки хўжалик субъекти киради. Унинг диққат марказида товарларнинг нисбий нархи, алохида бозорлар, мақсадга эришиш учун аниқ ресурсларнинг тақсимланиши туради. Микроиқтисодиёт, масалан: харидорлар нима учун шу товарларни харид қилишга рози булганлигини, бунга товар баҳосини ва ўз даромадлари таъсирини, корхонада ўанча ишчи ишлаши кераклигини аниқ турдаги товарларга нарх қандай ўўйилишини, электроэнергия учун баҳони нима учун давлат белгилайди, ўанча хажмда махсулот ишлаб чиқариш зарурлигини, корхоналар фаолиятига хукумат сиёсати ва бошқа давлатдаги шароитлар кандай таъсир этишини тушунтиради. Микроиқтисодиёт грекча «микро» — «кичик» деган сўздан олинган бўлиб иқтисодиётнинг дастлабки, бошланғич бўғинларидаги иқтисодий ҳодисларни ўрганади.

Макроиқтисодиёт Макроиқтисодиёт”- атамаси кундалик фойдаланишга нисбатан яқиндагина киритилган бўлсада макроиқтисодий таҳлил элиментлари иқтисодиёт фани билан деярли  бирга пайдо бўлди.Микроиқтисодиёт предмети бўлиб “белгиланганган” иқтисодий  шарт-шароитларда уй хўжаликлари ва фирмалар даражасида иқтисодий қарор қабул қилиш механизми ҳисобланади.   Микроиқтисодий таҳлил объекти бўлиб алоҳида товарлар бозорлари,  ресурслар бозорлари, улардаги талаб ва таклиф ҳисобланса макроиқтисодиётда  миллий иқтисодиёт даражасида меҳнат, пул, товарлар ва хизматлар бозорларининг ўзаро муносабатлари ва ўзаро таъсирини таҳлил қилинади.

Ўзбекистон миллий иқтисодиёти Ўзбекистон миллий иқтисодиёти”- бу фан Ўзбекистон иқтисодиётининг бозор муносабатларига ўтиши, иқтисодиётни ислоҳ қилиш жараёнларини, ўзбек миллий моделнинг моҳиятини ҳамда республика аҳолисининг юқори турмуш даражасига эга бўлган иқтисодий ривожланган давлатлар қаторига, босқичма-босқич ўтиш жараёнларини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Шунинг билан бирга бозор иқтисодининг объектив қонунлари асосида ўзаро иқтисодий алоқалар иблан боғланган миллий хўжаликлар йиғиндисидан иборат жаҳон иқтисодиёти ривожининг асосий жараёнлари. Унинг тамойиллари ва қонунларини ўрганади.

Мехнат иқтисодиёти. Инсон таррақиёти “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”- амалий ҳаётда хилма-хил ижтимоий-меҳнат муносабатлари мавжуд бўлар экан, ундаги турли ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар ва жараёнларни «Меҳнат иқтисоди ва социологияси» фани ўрганади. Шунинг учун ҳам «Меҳнат иқтисоди ва социологияси» — бу, меҳнат бозори фаолият кўрсатаётган даврида ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тадқиқ қилишдир. Мазкур тушунчани кенгроқ таърифи қуйидагича: “Меҳнат иқтисоди ва социологияси” — бу, иш берувчи ва ёлланма ходимларнинг меҳнат жараёнида юзага келадиган иқтисодий ва ижтимоий муносабатларини ифода этадиган фандир.

Иқтисодий таълимотлар тарихи “Иқтисодий таълимотлар тарихи”- бу иқтисoдий фaнлaр тизимидa муҳим ўринни эгaллaйди. Инсoният ўзининг кўп минг йиллик тaриxи дaвoмидa кaттa иқтисoдий вa ижтимoий тaрaққиёт йўлини бoсиб ўтгaн. Ҳaр бир дaврдa у ёки бу мaмлaкaтдa aйрим шaxслaри (oлим ёки xoкимлaр) тoмoнидaн шундaй иқтисoдий aҳaмиятгa лoйик фикр, ғoя, нaзaрия, кoнсепсиялaр илгaри сурилгaн вa aмaлгa oширилгaн. Шулaр туфaйли дaвлaт вa xaлқлaр рaвнaқ тoпгaн, бaъзидa тушкунликкa учрaгaн. Aнa шу иқтисoдий ғoялaрни ҳaр тoмoндaн чуқур ўргaниш, тaҳлил қилиш, улaр ўртaсидaн умумбaшaрий aҳaмиятлaрни aжрaтиб oлиб, ҳoзирги дaвргa, яъни ҳaётгa, тaдбиқ этиш ниҳoятдa aмaлий ҳaм нaзaрий жиxaтдaн фoйдaлидир, чунки улaрдa кўп йиллик тaжрибa мужaссaмлaшгaн бўлaди.

Халқаро иқтисодий муносабатлар    “Халқаро иқтисодий муносабатлар”- магистрантларга ташқи иқтисодий муносабатлар ривожланишининг объектив зарарлигини, унинг йўналишлари ва хусусиятларини таҳлил қилишни ўргатиш, тартибга солиш усуллари ва қарашлар концепциясини очиб беришдан иборатдир.Жаҳон хўжалиги ва халқаро иқтисодий муносабатлар тизимини назарий ва амалий томонларини комплекс ўрганиб ва таҳлил этиб, миллий иқтисодиётнинг ривожланишини XX-XXI асрлар бўсағасидаги хусусиятларини, шунингдек ўтказилаётган ташқи иқтисодий сиёсат мазмуни ва моҳиятини очиб беришдан, унинг йўналишларини аниқлашдан иборат.

 

Кафедра илмий тадқиқот – фаолиятининг устувор йўналишлари

“Иктисодий назария асослари” кафедраси институт илмий — тадқиқот ишларининг режасига биноан 5-“Суғорма деҳқончиликда сувдан фойдаланишнинг ташкилий — иқтисодий асослари» муаммоси доирасида “Ўзбекистон Республикасида суғориладиган ерлар сув ресурслари самарадорлигини оширишнинг асосий омиллари” мавзусидаги илмий тадқиқот иши устида иш олиб борилмоқда.

Кафедрада фаолият юритаётган профессор — ўқитувчиларнинг илмий салохияти

Ҳозирги кунда «Иқтисодий назария асослари» кафедрасида 1 (0,5) профессор, 2 доцент, 3 катта ўқитувчи ва 2 нафар ассистент фаолият кўрсатмоқда. Кафедранинг илмий салоҳияти 40% ни ташкил этади.

“ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ АСОСЛАРИ” кафедрасида мавжуд мустақил тадқиқотчилар тўғрисида маълумот

т/р

Профессор – ўқитувлар ва тадқиқотчилар

Илмий даражаси ва унвони

Диссертация мавзуси

1.

Тиллаев А.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида  қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш ва фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш
2.

Ахмедов А.

Қишлоқ хўжалигида  сувдан фойдаланишда инновацион технологиялар самарадорлигини  ошириш
3.

Жамалова Х.

Мева-сабзавот махсулотларини қайта ишлаш корхоналарида  рақобат мухитини ривожлантириш  асослари

 

“ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ АСОСЛАРИ” кафедраси профессор — ўқитувчилари томонидан 2014 – 2016 йилларда чоп этилган илмий мақола, монография, ўқув қўлланма ва дарсликлар РЎЙХАТИ

Республика журналларида илмий мақолалар:

 1. Абдурахманова И., Файзуллаева Т., Сайдуллаева М., Экология: муаммо ва ечим // Журнал . Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги , 2015.-9- сон — 37 бет.
 2. Абдурахманова И., Максумханова Н., Қишлоқда тадбиркорликни ривожлантириш ва ахолини иш билан таъминлашнинг истиқболли йўллари // Журнал . Агро илм , 2015.-2-3- сон 101 -103 бетлар.
 3. Абдурахманова И., Шукуров Ш., Мамлакатда инвестицион сиёсатни барқарорлаштириш иқтисодиётни мустахкамлайди // Журнал. Biznes inform , 2015.-2- сон -32 бет.
 4. Аллаева Р., Аллаева Н., Проблемы управления водными ресурсами на уровнях бассейновых управлений ирригационных систем (БУИС)// Журнал . Агро илм , 2015.-1- сон 63 бетлар.
 5. Ахмедов А., Сув тежаш технологиялари //Журнал Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги , 2015.-8- сон -37 бет
 6. Ахмедов А., Иқлим ўзгаришининг Амударё ҳавзаси (Туямуйин гидропости)даги сув ресурсларига таъсири ва сувдан фойдаланиш истиқболлари // Журнал “Ирригация ва мелиорация” 2015. 1-сон, 73-78 бетлар.
 7. Файзуллава Т., Хушматов., Чорвачилик маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш соҳаларини малакали мутахассислар билан таъминлаш масалалари // Журнал . Агро илм , 2015.-5- сон -92 бет.
 8. Икрамова С., Ибрагимова Д., Иқтисодиётда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни //Журнал Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги , 2015.-7- сон -39 бет
 9. Исраилова С., Шукуров., Сув истеъмелчилари уюшмалари хисобот сиёсати ва уни такомиллаштириш йўллари //Журнал Агробизнес , 2015.-7- сон -33 бет
 10. Саидова М., Абдуллаева К., Проблемы и пути совершенствования трудового потенциала предприятия // Журнал. Агро илм, 2016.-1-сон-79 бет.
 11. Саидова М., Джуманиёзов У., «Организация системы обучения и развития персонала» // Журнал. Агро илм, 2016.-2-сон-76 бет
 12. Файзуллава Т., Саидова М., Икрамова С., Особенности реализации агропромышленной продукции кооперативов // ТДИУ Электрон журнали 2016.
 13. Файзуллава Т., Саъдуллаев У., Инновационно – правовые аспекты госуарственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в сельском хозяйстве // Журнал. Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди ахбаротномаси, 2016.-2- сон -81-83 бетлар
 14. Файзуллава Т., Рустамова Д., Современные инновационные аспекты высшего образования // Журнал. Таълим, фан ва инновация, 2016.-1- сон -14-16 бетлар 10Б.
 15. Файзуллава Т., Икрамова С., Кооперативлар — агросаноат махсулотларини сотишнинг замонавий хусусиятлари // Журнал. Агро илм, 2016.-3 (41)- сон -99-100 бетлар
 16. Пиримқулов Ж., Икрамова С., Ер, сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш зарурияти // Журнал. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2016. 5-сон -43-44 бетлар
 17. Аллаева Р., Турсунова А., Учёт труда и заработной платы в условиях диверсификации экономики// Журнал. Касбий фанлар методикаси, 2016.-7сон (67)-25 бет

Халқаро конференцияларда илмий мақолалар

 1. Аллаева Р., Абдурахманова И., Создание рыночной инфраструктуры и условий развития малого бизнеса и частного предпринательства // XXVIII Международные Плехоновские чтения. Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова. Москва-2015. Стр. 365
 2. Ахмедов А. The Role of Water Resources in the Agricultural Sphere of Khorezm Region (Uzbekistan) // Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии». «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университетимени Григория Сковороды», 30-31 март, 2015 г. http://conferences.neasmo.org.ua/
 3. Ахмедов А. Samiyev L.The makingerosion data of water flow on the main canals: A study on the use of GIS // «Geospatial Management of Land, Water and Resources»Agenda of the GIS in Central Asia Conference – GISCA 2015. 14-16 may 2015г.
 4. Файзуллава Т., Ибрагимов А., Социально – экономические аспекты использования водных ресурсов // Экономические науки в Росси и зарубежом, Материалы XYI Международной научно – практической конференции (07.12.2015) — Москва: Издательство «Спутник+», 2015.-стр.20-22.
 5. Файзуллаева Т., Рустамова Д., Социально-экономические аспекты создания новой экономической системы // Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образвования: проблемы и решения по реализации госудорственной программы «Год внимания изаботы о старшем покалении» филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (Том Х, IV часть, 5 секция) стр. 190-193
 6. Файзуллаева Т., Муқимов З., Современные конкурентные преимущества образовательных услуг // XXVIII Международные Плехоновские чтения. Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова. Москва-2015. Стр. 61
 7. Саидова М., Икрамова С., Сув хўжалиги соҳасида кадрлар тайёрлашнинг молиявий манбаларини шакллантириш // Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образвования: проблемы и решения по реализации госудорственной программы «Год внимания изаботы о старшем покалении» филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (Том Х, IV часть, 5 секция) стр. 111-115.
 8. Саидова М., Максумханова А., Инвестеции в экономику Республики Узбекистан: проблемы, анализ, перспективы // XXVIII Международные Плехоновские чтения. Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова. Москва-2015. Стр. 203
 9. Рустамова Д., Икрамова С., Социально-ориентированная рыночная экономика и жизненный уровень населения // XXVIII Международные Плехоновские чтения. Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова. Москва-2015. Стр. 146
 10. Исраилова С., Дадарбаев М., Влиянние экстенсивных и интенсевных факторов экономического роста Узбекистане // XXVIII Международные Плехоновские чтения. Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова. Москва-2015. Стр. 201
 11. Рустамова Д., Холхужаев Б., Экономический и экологический менежмент // Materialy XI Mijdunarodowej naukovwi-praktycznej konferencji “Evropejeska nauka XXI poweika – 2015” Volume 5 Ekonomiczne nauki стр. 34.
 12. Саидова М., Қудратов М., Проблемы и пути совершенствования трудового потенциала предприятия //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016., стр.
 13. Саидова М., Абдурахманова И., Пути повышения конкурентоспособности туристических фирм // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции ,, стр. 252-260.
 14. Саидова М., Джуманиёзов У., Problems of innovation manejment manofakturing enterprise // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 33- 35
 15. Файзуллаева Т., Ахадова З., Актуальные исследование общественно – гуманитарных проблем экологической безопасности сельской семьи в Китае //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016., стр. 75-79.
 16. Файзуллаева Т., Ибрагимов А., Актуальность инновационного мышления и поведения педагога при подготовки будущих специалистов //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,, стр. 85-88.
 17. Файзуллаева Т., Совершенствование привлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016., стр.
 18. Файзуллаева Т., Саъдуллаев С., Ўзбекистонда олий таълим тизимини такомиллаштириш //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016., стр.
 19. Файзуллаева Т., Максумханова А., Методические подходы к оценке маркетинговой стратегии в гостиничном бизнесе // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции ,, стр. 252-254.
 20. Рустамова Д., Икрамова С., Аёлни улуғлаш — оилани, хаётни улуғлашдир //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016., стр. 75-79.
 21. Рустамова Д, Икрамова С., Миллий иқтисодиётда туризмнинг ахамияти // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции ,, стр. 267-269.
 22. Икрамова С., Рустамова Д, Создание механизмов саморазвития туристической организации // Сфера обслуживания населения Узбекистана и туризм: состояние, проблемы и перспективы развития ТГЭУ (сборник научных статей международной научно – практической конференции ,, стр. 121-122.
 23. Икрамова С., Рустамова Д, Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции ,, стр. 121-122.
 24. Рустамова Д, Естеков А., Diagnosis of human capasiti of vater organization // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 33- 35
 25. Рустамова Д., Икрамова С., Аёлни улуғлаш — оилани, хаётни улуғлашдир //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.,
 26. Икрамова С., Бурхонов Б., Ахбарот инқилобининг ёш авлодга таъсири //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.
 27. Икрамова С., Азизова Д., Improvementof propertimanejmentin indastrial organizations // Ер, сув ва табиий ресурсларни геофазовий бошқариш муаммолари ТИИМ (сборник научных статей международной научно – практической конференции , 2016., стр. 23-27.
 28. Аллаева Р., Основные направления совершенствования системы оброзования в Узбекистане //Профессиональное становление личности XXI века в системе непрырывного образования: теория, практика и песрпективы. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции посвещённой году “Здоровой матери и ребёнка”,2016.
 29. Аллаева Р., Пути дальнейщего совершенствования и использования информационно – коммуникационных технологий //Научно – методические проблемы формирования и повышения уровня экономической культуры студенческой молодёжи. филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ташкенте (сборник материалов международной научно – практической конференции. 2016.
 30. Джамалова Х., Факторы воздействия на трудовые ресурсы предприятия // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016. 255 — 257 бетлар.
 31. Джамалова Х., Критерии продовольственной безопасности // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 32. Джамалова Х., Валихонова Х., Озиқ — овқат товарларни ишлаб чиқаришдаги сифат кўрсаткичларини аниқлашга қўйиладиган талаблар // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 33. Джамалова Х., Хабибуллаев М., Озиқ – овқат саноатида тадбиркорлик самарадорлигини бахолаш // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 34. Джамалова Х., Абдувахобов Х., Озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг устувор вазифаси // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 35. Джамалова Х., Тошболтаев И., Иқтисодий ислохотлар самарадорлигининг статистикаси // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016

Республика конференцияларида илмий мақолалар

 1. Абдурахманова И., Базаркулова Г., Мeva va sabzavotlarni yig’ish, saqlash va yetkazib berishda iqtisodiy samaradorlikning nazariy asoslari // “Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-техник анжумани материаллари ТИМИ 2015. 167-169 бетлар.
 2. Абдурахманова И., Усмонов Р., Тижорат банкларининг инвестицион фаоллигини ошириш омиллари // Давлат бошқаруви тизимини ислох қилишда молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш муаммолари. Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқаруви Академияси. Республика илмий – амалий коференцияси тезислари тўплами. – Тошкент 2015. 158 – 160 — бетлар
 3. Аллаева Р., Марченко К., Механизм взаимоотношений между ВУЗами и производственными организациями // “Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-техник анжумани материаллари ТИМИ 2015. 175-177 бетлар.
 4. Файзуллаева Т., Дадарбаев М., Янги иқтисодий тизимни яратишнинг иқтисодий жихатлари // “Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-техник анжумани материаллари ТИМИ 2015. 177-179 бетлар.
 5. Рустамова Д., Икрамова С., Икрамова Ф., Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари // “Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-техник анжумани материаллари ТИМИ 2015. 169-171 бетлар.
 6. Саидова М., Шодмонов З., Оссобенности финансового менеджмента в аграрной сфере // Давлат бошқаруви тизимини ислох қилишда молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш муаммолари. Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқаруви Академияси. Республика илмий – амалий коференцияси тезислари тўплами. – Тошкент 2015. 158 – 160 – бетлар
 7. Саидова М., Дадрабаев М., Сув хўжалигини сохасини молиялаштиришнинг устувор йўналишлари // “Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-техник анжумани материаллари ТИМИ 2015. 171-173 бетлар.
 8. Саидова М., Рахмонқулова С., Организационно — методологические основы построения статистической информационной системы // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016. 159-162 бетлар.
 9. Саидова М., Эффектиые методы управления человеческими ресурсами // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016. 275-276 бетлар.
 10. Саидова М., Значение корпоративного управления в развитии коммерческих банков // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТМИ 2016.
 11. Саидова М., Теоретические аспекты продовольственного обеспечения // “Ўзбекистонда озиқ- овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 12. Саидова М., Абдурахманова И., Эмиссия акций как способ мобилизации финансовых ресурсов акционерного общества // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами Тўқимачи 2016.
 13. Файзуллаева Т., Инновационно – правовые аспекты поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в сельском хозяйстве // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016. 275-276 бетлар.
 14. Файзуллаева Т., Икрамова С., Иқтисодиёт тармоқлари модернизацияси орқали тадбиркорлик фаолияти субектларини ривожлантириш // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами Тўқимачи 2016.
 15. Абдурахманова И., Аграр сохада кадрлар салохиятини ошириш муаммолари // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016. 213-214 бетлар
 16. Абдурахманова И., Розиқов А. Корпоратив бошқарувида ривожланган мамлакатлар тажрибаси // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТМИ 2016.
 17. Абдурахманова И., Орипов Х., Республикада корпоратив бошқарувни жорий этишнинг истиқболли йўналишлари // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТМИ 2016.
 18. Абдурахманова И., Қозоқбоев Д., Корпоратив бошқарувида ривожланган мамлакатлар тажрибаси // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТМИ 2016. бетлар.
 19. Абдурахманова И., Шокиров А., Корпоратив бошқаришнинг иқтисодий ўсишни таъминлашдаги хусусиятлари // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТМИ 2016. бетлар.
 20. Абдурахманова И., Давранова З., Аграр сохани ривожлентиришда корпоратив бошқаришнинг ўрни // “Корпоратив бошқарув принциплари, миллий қонунчирик, ва корпоратив муносабатлар амалиёти” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТМИ 2016. бетлар.
 21. Абдурахманова И., Абдурасулов Б., Иқтисодиётни модернизациялаш ва таркибий ўзгаришларни амалга оширишда Ўзбекистон тажрибаси // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 22. Абдурахманова И., Хайруллаев З., Қишлоқ хўжалик тармоқларига инвестицияларни жалб этиш истиқболлари // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 23. Абдурахманова И., Абдурахманова М., Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларида маркетинг фаолиятини самарали ташкил этиш // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 24. Абдурахманова И., Синдаров Ф., Таркибий ўзгаришлар жараёнида банкларнинг фонд бозоридаги иштирокини ошириш масалалари // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 25. Абдурахманова И., Қурбонов Ш., Пул – кредит сохасидаги инновацияларнинг таркибий ўзгаришлардаги ахамияти // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 26. Абдурахманова И., Расулов С., Ердан самарали фойдаланишни ташкил этиш орқали ахоли бандлигини ошириш имкониятлари // “Инновацион тараққиёт модернизациянинг концептуал асоси” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами Бухоро Давлат Университети 2016.
 27. Абдурахманова И., Хазратқулова Х., Қишлоқда ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришнинг объектив зарурлиги ва хусусиятлари // “Иқтисодий барқарорликка эришишда модкрнизациялаш ва иқтисодий мутаносибликларни таъминлаш муаммолари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами (2-қисм) ЎМУ 2016.,213 бет.
 28. Рустамова Д., Қудратов М., Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш суратларини статистик жихатдан асослаш // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 29. Икрамова С., Рустамова Д., Аграр секторда амалга оширилган иқтисодий ва институционал ислохотларнинг самараси // “Ўзбекистон иқтисодиётини институционал ривожлантириш: ютуқлар, муаммолар, ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТДИУ 2016. 159-162 бетлар.
 30. Икрамова С., Қудратов М., Таркибий ўзгаришлар жараёнида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш омиллари // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016. 159-162 бетлар.
 31. Файзуллаева Т., Икрамова С., Иқтисодиёт тармоқлари модернизацияси орқали тадбиркорлик фаолияти субектларини ривожлантириш // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида ” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами  Тўқимачи 2016.
 32. Аллаева Р., Мамедова К., Информационно – коммунальные технологии и пути их эффективного использования // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 33. Аллаева Р., Хан Т., Анализ государственного статистического наблюдения // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 34. Аллаева Р., Нам Н., Система государственной статистики // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 35. Аллаева Р., Тоиржонов Ж., Пути совершенствования статистики национального богатства // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами ТМИ 2016.
 36. Аллаева Р., Сотрудничесиво высших учебных заведений с фирмами и организайиями для решения задач в сфере профессиональной подготовки управленческих кадров и их трудоустройство // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016. 208-210 бетлар.
 37. Джамалова Х., Факторы воздействия на трудовые ресурсы предприятия // “Муносиб мехнат тамойилларини Ўзбекистонда қўллаш имкониятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016. 255 — 257 бетлар.
 38. Джамалова Х., Критерии продовольственной безопасности // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 39. Джамалова Х., Валихонова Х., Озиқ — овқат товарларни ишлаб чиқаришдаги сифат кўрсаткичларини аниқлашга қўйиладиган талаблар // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 40. Джамалова Х., Хабибуллаев М., Озиқ – овқат саноатида тадбиркорлик самарадорлигини бахолаш // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 41. Джамалова Х., Абдувахобов Х., Озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш давлатнинг устувор вазифаси // “Ўзбекистонда озиқ — овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами ТДИУ 2016.
 42. Джамалова Х., Тошболтаев И., Иқтисодий ислохотлар самарадорлигининг статистикаси // “Мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгаришлар жараёнларини амалга ошириш шароитида статистика тизими фаолиятининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар ва маъруза тезислари тўплами  ТМИ 2016

ОТМ конференцияларида илмий мақолалар

 1. Рустамова Д., Тожиддинова З., Ўзбекистонда суғориладиган ерлар холатини яхшилашнинг иқтисодиёт учун ахамияти // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XIV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (II – қисм) – Тошкент 2015. 474 – бет.
 2. Исраилова Д., Азизова Д., Мамлакатимиз иқтисодиётини модернизациялашнинг объектив зарурияти ва шарт шароитлари // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XIV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (II – қисм) – Тошкент 2015. 445 – бет.
 3. Икрамова С., Умурзоқов И., Ерлар меллиорациясига сарфланаётган маблағларнинг иқтисодий самарадорлиги // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XIV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (II – қисм) – Тошкент 2015. 416 – бет.
 4. Икрамова С., Ботиров Н., Фермер хўжаликларида ердан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора тадбирлари // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XIV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (II – қисм) – Тошкент 2015. 418 – бет.
 5. Рустамова Д., Юсуфжонова И., Бугунги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг тутаётган ўрни // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XIV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (II – қисм) – Тошкент 2015. 428 – бет.
 6. Абдурахманова И., Таджидинова З., Микромолиялаш – мамлакат минтақаларини ривожлантиришнинг мухим омили //ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 48 -50 — бетлар.
 7. Икрамова С., Пардабоев Н., Жахон мамлакатларининг ташқи иқтисодий алоқалари тахлили // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 565 — 568 — бетлар.
 8. Аллаева Р., Мухамеджанова А., Роль иностранных инвестиций в развитии экономики Узбекистана // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 565 — 568 — бетлар.
 9. Аллаева Р.,Аветесян М., Особенности подхода к решению проблем с безработицей в Узбекистане // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016. 565 — 568 — бетлар.
 10. Джамалов К., Джамалова Х., Фермер хўжаликларида адирларни минимал эрозия билан ўзлаштириш модели // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (I – қисм)– Тошкент 2016.  – 300 бет.
 11. Джамалова Х., Тожиддинова З., Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уларни мухофаза қилиш чора – тадбирлари // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016.  – 50 бет.
 12. Джамалова Х., Джамалова А., Истеъмолчиларни электр энергияси билан оптимал таъминлаш // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016.  – 172 бет.
 13. Джамалова Х., Джамалова А., Инженерлик масалаларининг математик моделини тузиш // ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўплами (III – қисм)– Тошкент 2016.  – 167 бет.

Бундан ташқари кафедра профессор – ўқитувчиларининг илмий рахбарлиги остида ТИМИ Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги XV анъанавий илмий – амалий анжуман мақолалар тўпламида 30 дан ортиқ илмий ишлари чоп эттирилган.

Монографиялар:

 • Файзуллаева Т., “”Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аграр сохада кооперация муносабатларини такомиллаштириш” // Монография. — Тошкент 2015й. 250 бет.
 • Файзуллаева Т., “Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аграр сохада кооперация муносабатларини такомиллаштириш” // Монография. — Тошкент 2016 й. 165 бет.

Ўқув қўлланмалар:

 • Нигмаджанов У., Тиллаев А., “Иқтисодий назария асослари” фанидан семинар машғулотларни олиб бориш бўйича ўқув қўлланма // Ўқув қўлланма. – Тошкент 2015 йил 360 бет.
 • Саидова М., Максумханова А., “Мехнат иқтисоди. Инсон тараққиёти” фанидан амалий ва семинар машғулотларни олиб бориш бўйича ўқув қўлланма // Ўқув қўлланма. – Тошкент 2015 йил. 263 бет.
 • Нигмаджанов У., Тиллаев А., “Иқтисодий назария асослари” фанидан семинар машғулотларни олиб бориш бўйича ўқув қўлланма // Ўқув қўлланма. – Тошкент 2016 йил 360 бет.

 

Кафедра ходимлари

Фото Ф.И.Ш. Илмий даражаси ва лавозими Тел. рақамиE-mail
 1

Саидова Мадина Хамидовна

Кафедра мудири

И.ф.н. доцент

237-09-73

Saidova-madina2010@mail.ru

 2

Нигмаджанов Учқун Холметович

Профессор

237-09-73

 

3

Файзуллаева Турсуной Кадыровна

И.ф.д. доцент

237-09-73

 

4

Абдурахманова Ирода Рахматуллаевна

Катта ўқитувчи

237-09-73

 

5

Икрамова Сурайё Аскаровна

Катта ўқитувчи

237-09-73

 

6

Рустамова Дилбар Рустамовна

Катта ўқитувчи

237-09-73

 

7

Аллаева Раиса Рахимована

Ассистент

237-09-73

 

9

Джамалова Хулкар Сайёровна

Ассистент

237-09-73