11

Кафедра мудири

Доцент

Ирмухaммедова Л.Х

Тел: +99871 237 19 87 

 

 

 

Кафедра тарихи

Кафедра 1929 йилда «Ўрта Осиё ирригация ва сув хўжалиги институти» («Средне Азиатский институт ирригации и водного хозяйства» САИИВХ) таркибида «Гидромелиорация ишларини ташкил қилиш ва механизациялаштириш» кейинчалик «Гидромелиорация ишларини ташкил қилиш ва технологияси» номи билан ташкил этилган.

Кафедрага 1929 — 1945 йилларда проф. В.В. Аполосов, 1945 – 1966 йилларда проф. Е.Г.Поспелов, 1966 – 1982 йилларда проф. А.Г.Останков, 1982 – 1989 йилларда доц. А.М.Валижонов, 1989 – 1993 йилларда доц. П.У.Алиқулов, 1993 – 1999 йилларда доц.   Н.Р.Раҳматов мудирлик қилган.

1999 йил апрелдан 2004 йил сентябргача кафедра фаолиятига техника фанлари доктори, профессор Ҳасанов Бахриддин Баратович, 2004 – 2012 йилларда доцент Давранов Ғ.Т. рахбарлик қилди. 2012 йил март ойидан бошлаб кафедра мудири лавозимида доцент Л.Х.Ирмухамедова фаолият кўрсатмоқда

Кафедрада  профессорлар:  Е.Ф.Булаевский, В.С.Шуваев, А.Г.Останков, доцентлар: Э.Г.Травин, М.М.Шапшал, З.И.Шваб,  К.К.Шубладзе, Э.М.Островский, Б.Б.Коржавин, А.Я.Сайганов, катта ўқитувчилар: А.Н.Марканов, В.А.Мархлевский, Н.В.Раҳимова фаолият кўрсатдилар.

Н.П.Киселев, Л.А.Гавриленко, П.А.Останков, Б.Б.Хасанов узоқ йиллар давомида самарали меҳнат қилишди.

Илмий-тақиқотлар ўтказиш ва уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш  соҳасида кафедрада ўзига ҳос тажриба мавжуд бўлиб, Катта   Фарғона канали қурилиши ва Мирзачўлни ўзлаштиришдан бошлаб ҳозирги давргача кафедра профессор-ўқитувчилари ўзларининг илмий ечимларини халқ хўжалигига тадбиқ қилишни давом эттириб келмоқдалар. Профессор В.Ф.Булаевский раҳбарлигида Фарғона каналида сувнинг тупроққа шимилиб исроф бўлишининг олдини олиш учун уни қуйма бетон билан қоплаш технологияси  ишлаб чиқилган.

Олимлар Б.Б.Коржавин ва Н.В.Мархлевский 1970-йилларда грунт тўғонларни Ўзбекистон шароитида «Гидромеханизация» усули билан қуриш технологияси ва ускуналарини яратиб, ишлаб чиқаришга тадбиқ қилганлар. Н.П.Киселев ва П.А.Останков бетон ишлари соҳасидаги илмий ишлари натижаларини Қарши магистрал канали, хўжаликлараро каналлар ва хўжаликлар ички суғориш тармоқлари қурилишида қўлладилар.

Доцент А.Я.Сайганов ва аспирант Б.Б.Ҳасанов 1980-1986 йилларда суғориш ва заҳ қочириш тармоқлари қурилиши учун мўлжалланган арматурасиз бетон қувурлар тайёрлашнинг янги технологияси ва ускунасини яратиб, ишлаб чиқаришга тадбиқ этганлар. Профессор А.Г.Останков ва ассистент А.Р.Муратов 1980-1990 йилларда Гидромелиоратив қурилиш учун йиғма темир-бетон буюмларни тайёрлаш технологиясини яратганлар.

1991-2011 йилларда илмий ва ўқув-услубий ишлар натижалари бўйича кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан 2 та монография, 4 та дарслик, 8 та ўқув қўлланма, 100 дан ортиқ илмий мақола, 10 тага яқин ихтиро-патентлар, 10 дан ортиқ тавсиялар ва информация буклетлари, 30 дан ортиқ методик кўрсатмалар чоп этилди.

 

 Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Фаннинг номи Фан ҳақида қисқача маълумот
  1. Бакалавриат
1 Гидромелиорация ишларини ташкил қилиш ва технологияси Ушбу фан талабаларга белгиланган таълим йуналишлар бакалаврларининг касбий фаолияти   учун зарур маълумотлар: грунт ва бошка қурилиш материалларига кўйиладиган техник ва технологик талабларни;ер ишларини ташкил қилиш ва бажариш технологияларини; бетон ва темир бетон, махсус ишларни ташкил қилиш ва уларни механизмлар билан бажаришдаги технологик жараёнларни; йирик каналлар ва дарё   ўзанларидаги сувни йиғувчи, қабул қилиб олувчи, ўтказувчи, оқимни йўналтирувчи, таксимловчи, етказиб   берувчи   киргокларни ҳимояловчи ҳамда сизот ва бошка сувларни  тизим худудидан  чиқариб  ташлашга  табиий ресурслардан атроф мухитга зарар етказмасдан фойдаланишга хизмат киладиган, халк хўжалиги учун зарур булган гидротехник  ва мелиоратив иншоотлар қурилишида ишларни ташкил қилиш ва бажариш технологияларини; сув хўжалиги ва мелиорация объектларини   мукаммал ишлашини таъминлашга хизмат киладиган қурилиш ва таъмирлаш ишлари  бўйича  мамлакатимиз, чет эл илғор тажрибаларини ва илмий техника ривожланишининг энг янги ютуқларини; меҳнат унумдорлигини ошириш, қурилиш, таъмирлаш  вақайта жиқозлаш  ишларини смета баҳо қийматини камайтириш,сифат курсатгичларини яхшилашнинг ташкилий ва технологик асосларини     ўргатади.
2 Гидротехника ишларини бажариш. Сув хужалиги қурилишини ташкил қилиш, режалаштириш ва бошқариш Фан талабаларга сув хужалиги объектлари ва иншоотлари курилишини замонавий талаблар даражасида ташкил қилиш, илгор технологик жараёнларни кўллаш, барча турдаги ишларни комплекс тарзда механизациялаш масалаларини ечиш асослари,  сув хўжалиги тизимидаги лойиҳалаш, ишлатиш ва қурилиш корхона ва ташкилотларнинг  ташкилий структураси, ишларни, қурилишни ташкил қилиш, режалаштириш  ва бошқаришни ўргатади.
3 Табиатни муҳофаза қилиш ишларини ташкил қилиш ва технологияси Фан талабаларга экология ва табиатни мухофаза қилиш билан боғлиқ бўлган қурилиш-таъмирлаш ва қайта қуриш ишларини ташкил қилиш ҳамда юқори механизациялашган технологияларни танлашни ўргатади.
4 Сув хўжалиги қурилишини ташкиллаштириш ва технологияси Ушбу фан талабаларга сув хужалиги курилиш ишлари билан боғлиқ бўлган қурилиш-таъмирлаш ва қайта қуриш ишларини ташкил қилиш ҳамда юқори механизациялашган технологияларни танлаш масалаларини ечишни ўргатади.
5 Ирригация ва мелиорация ишларини комплекс механизациялаш Фан талабаларга ирригация ва мелиорация тизимларида комплекс механизациялашган технологик жараенларга, кулланиладиган материаллар, замонавий мелиорция,курилиш ва махсус машиналарга,олмаштирилувчан ишчи жихозларга куйиладиган талабларни;сугориш,зах кочириш тизимлари очик,епик,копламали,тармоклари курилиши,таъмирлаш ва тозалаш ишларини ташкил килиш ва технологиясини; ёмғирлатиб,томчилатиб,ер остидан суғориш тармоқларини куришда комплекс механизациялашган иш жараенларини ташкил килишни;сугориладиган ерларни капитал,жорий,эксплуатацион текислашни лазер технологияли,комплекс механизациялашган бажариш усулида ташкил килишни;ирригация ва мелиорация тизимлари ишларида курилиш юкларини ортиш,ташиш,тушириш ишларини комплекс механизациялашни;сугориладиган ерларни комлекс таъмирлаш ишларини ташкил килиш ва технологияси лойихасини тузишни;мелиорация ва курилиш машиналари паки таркибини белилаш ва паркдан фойдаланиш самарадорлигини ривожлантириш орқали ишлар таннархини камайтириш, сифатини замонавий талаблар даражасида таъминлаш, узлуксиз равишда, илғор тажрибалар ва илмий техника ривожланишининг энг янги ютуқларини  ургатади.
  1. Магистратура
1 Гидротехника ишларини бажариш технологияси Фан магистрантларга барча турдаги гидротехник ва мелиоратив қурилиши, комплекс таъмирланиши ва реконструкция қилиш жараёнларини самарали ташкил қилиш, замонавий машина-механизмлар, қурилиш материаллари, асбоб-ускуналарни қўллаш асосида илғор ишлаб-чиқариш, технологик жараёнларини, қурилиш ишларини, тадбиқ этишни ўргатади.

 

 

«Гидромелиорация  ишларини ташкил  этиш  ва  технологияси» кафедраси  профессор – ўқитувчиларининг  2016/2017 ўқув  йилида  чоп  этилган  илмий  ишлар  рўйхати

Журналлар:

1 Муаллақ заррачали лойқа оқимни физик моделлаштириш Ирригация ва мелиорация журнали.

2016 й. № 02(4) – сон, 52…54 б.

Давранов Ғ.Т.
2 Сув тошқинларининг лойқа олиб кетиш қобилиятига таъсир қилувчи асосий омил. Ирригация ва мелиорация журнали.

2016 й. №03(5) – сон, 42…45 б.

Давранов Ғ.Т.
3 Насос  станциялари  босимли  қувурлари лойиҳа параметрларини тиклаш замонавий технологияси Тошкент, «Print Line Group» ХК 2017 й. 45-49 с. ТИМИнинг «Irrigatsiya va Melioratsiya» журнали № 01 (7)-сони. Муратов А.Р.

И.Ж.Худаев

4 Гидротехник  иншоотлардаги  нуқсонларни  Kalmatron®  қўшимчали  торкретбетон  қўллаб  тузатиш  технологияси Тошкент, «Print Line Group» ХК 2017 й. 45 с. ТИМИнинг «Irrigatsiya va Melioratsiya» журнали  № (1) – сони Атажанов А.У.

Худаев И.Ж.

Муратов А.Р.

Расулова Г.Ф.

 

Халқаро  журналлар:

1 Основные факторы, влияющие на процесс заиления малых и средних русловых водохранилищ. Молодой Учёный(Международный научный журнал) № 13. 2016 г(Часть II) стр.159…161.Россия, г.Казань. ДаврановҒ.Т.

 

2 Способ уменьшения процесса заиления малых русловых водохранилищ Молодой Учёный(Международный научный журнал) № 23 .2016г(Часть II) стр.37…40. Россия, г.Казань.2016. ДаврановҒ.Т.

Фырлина Г.Л

3 Конструктивно – технологические мероприятия  по борьбе с заилением малых и средних русловых водохранилищ.

 

“Техника.Технологии.Инженерия”      (Международный научный журнал) №2(4), апрель 2017г.Россия,г.Казан 2017. ДаврановҒ.Т.

Фырлина Г.Л

4 Прорблемы  защиты  железобетонных  сооружений  от  коррозии   в  засолённых  грунтах СТ № 05704018 издательство  «Молодой  ученый» журнал. «Техника. Технологии. Инженерия» № 2  апрель 2017 г. Ашрабова М.А.
5 Особенности  формирования  структуры  и  свойств  гидротехнических  бетонов  на  заполнителях  из  дробленного  бетона Журнал “Пути  повышения  эффективности  орошаемого  земледелия”. № 2(66) 2017 выход – 30.06.2017 г. Ашрабова М.А.
6 Технология  планировки  орошаемого  поля,  обеспечивающая  равномерность  увлажнения  почвы Международный  научный  журнал. №8 (142)/2017. г.Казань Имухамедова Л.Х.

Атажанов А.У.

7 Совершенствование технологии подготовки поля, орошаемого по бороздам Научно-практический журнал “Пути повышения эффективности орошаемого земледелия” №2(66).- Новочеркаск, 2017 Атажанов А.У

Фырлина Г.Л

8 Мероприятия для защиты водохранилищ от заиления и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель Научно-практический журнал “Пути повышения эффективности орошаемого земледелия” №2(66).- Новочеркаск, 2017 ДаврановҒ.Т.

Фырлина Г.Л

9 Пути повышение интенсивности колебаний при формовании изделий мелиоративного назначения «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия”  Научно-практический журнал ФГБНУ «РосНИИПМ»,  Выпуск № 2(66) /2017. Новочеркасск. Муратов А.Р.

 

 

Илмий – амалий  конференция:

1 Ўрта ва кичик сиғимли сув омборлари лойқаланишига қарши тадбирлар.(мақола). “Машинасозликда замонавий материаллар, техника ва технологиялар”.Халқоро илмий-техникавий анжуман тўплами.Андижон 2016 й.166-171 Б. ДаврановҒ.Т
2 Қарши гидроузели юқори бъефи лойқаланишига қарши тадбирлар

 

“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар,магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани тўплами.Тошкент, 2016 й 15-16 апрель.414…416 б. ДаврановҒ.Т
3 Ўзанли сув омборлари лойқаланиши – юзага келган муаммолар “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар,магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани тўплами.Тошкент, 2016 й 15-16 апрель. ДаврановҒ.Т
4 Проблемы механизированной уборки камней в условиях Узбекистана Перспективы развития науки и образования в современных экологических ус-ловиях : материалы международной научно-практической конференции /сост. Н.А. Щербакова // с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПНИИАЗ». – СоленоеЗай-мище, – 2017. – 603-608 с. Муратов А.Р.

Муратов С.М.,

Бекчанов Ф.А.

 

Ўқув  қўлланмалар:

1 Гидромелиоратив ишларни ташкил этиш Ўқув қўлланма. ”ИҚТИСОД-МОЛИЯ” нашрёти. Тошкент-2016.134 бет. Давранов Ғ.Т
2 Табиатни мухофаза қилиш ишларини ташкил этиш ва технологияси Ўқув қўлланма. ”ТИМИ” нашрёти.Тошкент-2017. 138 бет. ДаврановҒ.Т

Ирмухамедова Л.Х

Фырлина Г.Л

Пулатова М.М

3 Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине “Технология и организация гидромелиоративных работ” (на латин., кирил., рус.яз) Типография ТИИМ,2017 Атажанов А.У

Фырлина Г.Л

4 Методические указания к выполнению курсового проекта пот дисциплине “Технология и организация гидромелиоративных работ” (на рус.яз) Типография ТИИМ,2017 Ирмухамедова Л.Х

Фырлина Г.Л

5 Методическое  указание  для  выполнения  самостоятельных  работ  по  дисциплине  “ОПУВХС” для  специальности  МГР. Типография ТИИМ,2017 Ашрабова М.А.

Фырлина Г.Л.

 

Тавсиялар:

1 Каттақўрғон сув омборли гидроузели  эксплуатация жараёнларини яхшилаш бўйича “Тавсиялар” ТИМИ, Тошкент- 2016. Давранов Ғ.Т.

 

 

Патентлар

1 Ўрта ва кичик сиғимли ўзанли сув омборлари лойқаланишини бошқариш қурилмаси. Фойдали моделга патент  FAP 2016 0104 — 8 E 02 B 15/00 26.05.2016 Давранов Ғ.Т

 

Грантлар  ва  хўжалик  шартномалари

1 ҚХА-7-032-2015

“Сув омборлари лойқа чўкиндиларини тозалашнинг    самарали технологияларини ишлаб чиқиш”

2 ХШ-14/2017

«Сув омборлари ва селсувомборларининг гидротехник иншоотларида  юзага келган шикастланиш(лойқа, ёрилиш, чўкиш, синиш, чоклар ажралиши,ўпирилишлар, ювилиш  ва ҳ.к.) сабабларини  ўрганиш  ва уларнинг олдини олиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш»

3 03/2017

«Разработка  ведомственных  нормативных  документов (технические  усчловия, технический  регламент, состав  бетона) на  применение  торкретбетона  с  добавкой  Kalmatron® CША»

Кафедра ходимлари

 

 Фото

Ф.И.Ш

Илмий даражаси ва лавозими

Тел.рақами

E-mail:

 

1  11      Ирмухомедова Людмила Хасановна

т.ф.н., доцент,кафедра мудири

+998 71 237-19-97

2  12

Давранов Гуламжан Турабович

т.ф.н., доцент

+998 71 237-19-97

3  13

Муратов Аширбек Рахимович

т.ф.н., доцент

+998 71 237-19-97

4  14

Ашрабова Мавжуда Аскаровна

катта ўқитувчи

+998 71 237-19-97

5  15

Фырлина Галина Львовна

катта ўқитувчи

+998 71 237-19-97

6  16

Мустафоев Муртазақул

катта ўқитувчи

+998 71 237-19-97

7  17

Атажанов Адилжан Усенович

катта ўқитувчи

+998 71 237-19-97

8  18

Саттаров Музаффар Нормуродович

ассистент

+998 71 237-19-97

10  21

Дускулова Наргиза Абдусатаровна

Лаборант

+998 71 237-19-97