ΙΙ.ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ, ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ ХУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 15.11.2016.Ι. 23.02 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

 

Илмий кенгаш таркиби

Илмий семинар тарикби

Етакчи ташкилот