Yiriklashtirish uchun sichqonchani tasvir ustiga bosing!

 

 

 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш

мухандислари институтининг 2017/2018 ўқув йилида магистрлар

тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг мутахассисликлар ва

ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши

 

 

Шифр Мутахассисликлар Жами Давлат грантлари Тўлов-контракт асосида
Жами Шу жумладан Жами

Ўзбек

Шу жумладан
Ўзбек Рус   Ўзбек Рус
    Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти 100 44 38 6 56 41 15
1. 5A141104 Гидравликавамуҳандисликгидрогологияси 2 1 1 1 1
2. 5А230100 Иқтисодиёт (сувхўжалигида) 4 4 3 1
3. 5А230201 Менежмент (сувхўжалигида) 3 3 3
4. 5А310201 Электртаъминоти (сувхўжалигида) 3 1 1 2 2
5. 5А311001 Технологикжараёнларваишлабчиқаришниавтоматлаштириш (сувхўжалигида) 4 2 2 2 1 1
6. 5А311502 Геодезиявакартография (сувхўжалигида) 5 2 2 3 3
7. 5А311502 Геодезиявакартография (геоинформатика) 4 2 2 2 2
8. 5А340701 Гидротехникаиншоотлари (сувхўжалигида) 4 2 2 2 2
9. 5А410701 Ерресурслариданфойдаланишвабошқариш 9 5 4 1 4 3 1
10. 5А430101 Қишлоқхўжалигинимеханизациялаштириш (деҳқончиликни механизациялаштириш) 9 6 4 2 3 2 1
11. 5А430102 Қишлоқхўжаликтехникасинилойиҳалаштиришваконструксиясиниишлаш 2 1 1 1 1
12. 5А430201 Агросаноатмажмуи электротехникускуналарива электртаъминоти 4 2 2 2 1 1
13. 5А450201 Гидромелиорация 5 3 2 1 2 1 1
14. 5А450202 Мелиорациявасуғормадеҳқончилик 5 3 3 2 1 1
15. 5А450203 Сувкадастривасувресурсларидансамаралифойдаланиш 4 2 2 2 2
16. 5А450205 Гидромелиорациятизимлариданфойдаланиш 4 2 2 2 2
17. 5А450206 Сувтежамкорсуғориштехнологиялари 4 4 4
18. 5А450301 Гидромелиоративишларинимеханизациялаш 9 4 3 1 5 3 2
19. 5А450401 Гидротехникаиншоотлариданфойдаланиш, уларнингишончлилигивахавфсизлиги 4 2 2 2 2
20. 5А450402 Насосстансияларивақурилмалариданфойдаланишваташхиси 4 2 1 1 2 1 1
21. 5А630101 Атрофмуҳитмуҳофазаси (геоахбороттизимлари) 4 2 2 2 1 1
22. 5А630101 Атрофмуҳитмуҳофазаси (сувхўжалигида) 2 2 2
23. 5А630101 Атрофмуҳитмуҳофазаси (халқаро ервасувресурсларинибошқариш) 2 2 2