1Кафедра мудири

доц.

Ф.Эрназаров

Тел: +99871 237 46 65

 

 

 “Гуманитар фанлар” кафедраси тарихи

1934 йилда ТИҚХММда ташкил топган кафедралар таркибида ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси ўз фаолиятини бошлаган.

1964 йил декабрь ойидан бошлаб ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси базасида “Тарих”, “Фалсафа”, “Жамиятшунослик” кафедралари ташкил топган.

Тарих кафедрасинитарих фанлари номзоди, доцент Н.Ш.Иноятов 1970-1980 йилларда, доцент Э.Ҳ.Ерзин 1980-1990 йилларда, Фалсафа кафедрасининг мудири лавозимида биринчи бўлиб (1964 йилдан бошлаб) А.К.Афанасьев, Жамиятшунослик кафедрасига доцент Ф.Г.Малахин 1971-1976 йилларда мудирлик қилган.

Миллий мустақиллигимизнинг дастлабки йилидан бошлаб то 2004 йил сентябрига қадар институтда «Ўзбекистон тарихи», «Фалсафа» ва «Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти» кафедралари фаолият олиб борган.

2004 йил октябрда эса кафедралар институт ректорининг буйруғи билан бирлаштирилиб

«Гуманитар фанлар» кафедраси деб номланган.

Бугунги кунда кафедрада жами 34та яъни, 2 та профессор, 4 та доцент, 10 та катта ўқитувчи, 12 та ассистент ва 1та стажёр илмий-педагогик фаолият олиб бормоқда.

Ўтган йиллар давомида, хусусан, 2006 йил катта ўқитувчи Г.Б.Ўразалиева номзодлик, доцент А.Н.Абдуллаев 2010 йилда докторлик, Э.Т.Қалқонов 2011 йилда номзодлик диссертацияларини муваффаққиятли ҳимоя қилганлар.

Ҳозирги вақтда жамоани ф.ф.н, доцент Ф. Эрназаров бошқариб келмоқда.

  1. Кафедрада ўқитиладиган фанлар

 

Фаннинг номи Фан ҳақида қисқача маълумот
1 Ўзбекистон тарихи Ватанимиз  ҳудудларида  энг  қадимги  даврлардан  бошлаб  бўлиб  ўтган тарихий-маданий  жараёнларни  холисона  ҳамда  манбаларга  таянган  ҳолда таҳлил қилиш, ўрганиш, уларнинг сабаблари ва моҳиятини очиб бериш, тарихнинг турли  даврларида  мамлакат  иқтисодий  ва  маданий  равнақи учун фидойилик қилган давлат арбоблари, улуғ саркардалар, илм-фан ҳамда маданият намояндалари, миллий қаҳрамонлар фаолиятини холисона баҳолаш асосида ёшларимизни миллатпарварлик руҳида тарбиялаш орқали ўргатилади
2 Ҳуқуқшунослик. Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ўрганиш Ҳуқуқшунoслик  фани, унинг мoҳиятини чуқур билиб oлиш, ҳуқуқий билим oлиш жараёнида талабалар қoнунларни билишга, улардан фoйдаланишга, ҳаётга тадбиқ этишга эришишлари, ўз ҳуқуқ эркинликларини мукаммал билиб, қoнунга риoя қилиш мажбуриятини ўрганиш юзасидан кўникмаларга эга бўлишлари орқали ўргатилади
3 Фалсафа Талабаларни  замонавий фан ютуқларига асосланган фалсафий билимлар билан қуроллантириш ҳамда уларда ўз-ўзини англаш ва тўғри фикрлаш кўникма ва малакаларини шакллантириш орқали ўргатилади
4 Фалсафа(этика, эстетика, мантиқ) Талабаларни мантиқнинг асосий масалалари– тушунча, мулоҳаза, хулоса чиқариш, исботлаш, гипотеза қуриш кабиларни ўзлаштиришига эришиш, объектив борлиқ ҳодисаларини илмий-фалсафий таҳлил қилишнинг тушунчалар аппаратини эгаллашга ва ундан фойдаланишга ёрдам бериш, талабаларга баҳс юритиш, мунозара қилиш, исботлаш ва рад этишнинг усуллари ва қоидаларини тушунтириш, уларда илмий ишонч-эътиқоднинг шаклланишига кўмаклашиш орқали ўргатилади
5 Маънавият асослари. Диншунослик Талабаларда эзгуликка эътиқод, Ватанга, миллатга, инсониятга муҳаббат ҳиссини шакллантириши ва юксак даражага кўтариши ҳамда ёшларнинг комил инсон бўлиб етишувларига кўмаклашиш орқали ўргатилади
6 Маданиятшунослик Тарихий ҳақиқатни қарор топтириш, аждодлар меросини ўрганиш ва ўргатиш асосида, юрт истиқболи – ёш авлодни миллий фидоийлик руҳида тарбиялаш, уларда ўзликни англаш, Ватан туйғуси, она юрт ғурури – шарқона қадриятлар асосида миллий мафкурани шакллантириш орқали ўргантилади
7 Миллий ғоя Ёш авлодни Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги каби олийжаноб ғоялар руҳида тарбиялаш, Миллий истиқлол ғоясининг Ўзбекистон тараққиёти ва мустақиллигини мустаҳкамлашнинг мафкуравий тамойиллари тўғрисидаги яхлит назария эканлигини тушунтириш, Юксак фазилатларга эга, эзгу ғоялар билан қуролланган комил инсонларни вояга етказиш, усиб-униб келаётган ёш авлод қалби ва онгида мафкуравий иммунитет асосларини шакллантириш орқали ўргатилади
8 Социология талабаларнинг социологик тафаккурини юксак савияга кўтариш жамиятни  чуқур ва теран ўргатиш, ижтимоий жараёнларнинг моҳиятига етиб бориш, уларнинг асосий жиҳатларини очиб бериш, жамиятдаги тараққиёт қонунларининг моҳияти, мазмуни ва йўналиш тенденциялари тўғрисидаги билимлар билан қуроллантиришдир.
9 Сиёсатшунослик Талабаларда сиёсий таълимотлар тарихи, сиёсий ҳаёт ва ҳокимият муносабатлари, ҳозирги замон жамиятларида сиёсатнинг ўрни, унинг ижтимоий вазифалари, сиёсатшунослик мактаблари, фуқаролик жамияти, унинг келиб чиқиши ва хусусиятларини ўргатиш орқали жамият сиёсий тизими, сиёсий партиялар, жаҳон сиёсати ва халқаро муносабатлар, жаҳон сиёсий жараёнларнинг ўзига хослиги ҳақида билим  тизимини, кўникма ва зарурий даражадаги малакани шакллантириш орқали ўргатилади
10 Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиётини ўрганиш жараёнида ва натижасида талабалар демократик жамиятни қуриш амалиётини  илмий асосда тахлил қилабилиши,  унинг қонун – қоидаларини ва талабларини асослаб бериши ҳамда ҳаётда қўллай билишига эришиш орқали ўргатилади
11 Миллий ғоя(магистратура) Миллий тараққиётнинг ғоявий асосларини, уларни ҳаракатлантирувчи мотивлар ва механизмларини  таҳлил этиш, — магистратура босқичи талабаларининг  бакалвриатда (4-курс) «Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» фанидан олган билимларини миллий тараққиётнинг ғоявий-мафкуравий асослари билан боғлаб, назарий умумлаштириш ва хулосалар чиқариш, жамият ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий-маданий тараққиётининг ғоявий асосларини комплекс системали илмий таҳлил қилиш, илмий баҳолаш ва талабаларнинг мустақил ҳаётий позициясини шакллантириш орқали ўргатилади
12 «Миллий  ғоя: Ўзбекистоннинг ижтимоий- иқтисодий ривожланиш стратегияси»(магистратура) Олий таълим тизимида миллий истиқлол ғоясининг фан сифатида ўрганилаётганлиги натижасида, нафақат бўлажак мутахассис кадрларнинг, шунингдек бутун халқимиз онги-тафаккури ўзгарди ва ўзгармоқда. Президентимиз Ислом Каримов  таъкидлаганидек, кишиларнинг онги ва тафаккурини ўзгартирмай туриб, янги жамиятни барпо  этиб бўлмайди.Миллий истиқлол ғояси, миллий истиқлол мафкурасининг жамият тарақиётига таъсир этувчи  сифат ва хусусиятларини янада чуқуроқ ўрганиш, айниқса Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясидаги  вазифаларнинг амалга ошириш жараёнига таъсири тўғрисида билим ва кўнималарга эга бўлиш мутахассис кадрлар   учун ғоят муҳимдир.

 

  1. Кафедрада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлари

 

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари тўғрисида қисқача маълумот
  

 

 

1

 

 

«Ўзбекистонда фермер хўжаликларининг қишлоқ ижтимоий-маданий ривожланишига таъсири»

(Давлат бюджети)

Қишлоқда инфратузилма тизимларини шакллантириш муаммосига тизимий ва яхлит ҳолда ёндошилди, унинг таркибий тузилмалари ва уларнинг фермер ва дехқонлар ҳаётининг ижтимоий-маънавий таъсир этиш омиллари сифатида илмий асослаш.Қишлоқ турмуш тарзи ва инфратузилманинг ўзаро алоқадорлиги, уларнинг тараққиёт йўналишлари, асосий муаммолари очиб берилади.

 

  

 

 

2

 

 

«Глобаллашув шароитида фуқаролик жамияти асослари шаклланишининг фалсафий масалалари»

(Давлат бюджети).

Илмий-тадқиқот ишларнинг натижаларини талабалар, магистлар ва мутахассисларнинг ёрдамида илмий-оммавий журналлар, газета ва илмий-назарий канференцияларнинг тезисларида чоп этишга тайёрланиб, айрим қисмларини эса чоп этиш.    Илмий тадқиқотлар натижасининг кейинги боблари эса магистрлар, талабаларнинг иштирокида илмий-амалий канференция ўтказилади.

 

  1. Мустақил тадқиқотчилар

 

Профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар  Илмий даражаси, унвони  Диссертация мавзуси
1 Қандов БаходирМирзаевич Глобаллашув жараёнида инсон ҳуқуқларининг фалсафий  таҳлили
2 Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна Хоразм Халқ Совет республикасидаги ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар (1920-1924 -йиллар)
3 Исмаилов АкмалЗиядуллаевич Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти шаклланишида ҳуқуқий онгнинг ўрни ва роли (ижтимоий-фалсафий таҳлил)
4 Норматов Отабек Махаматжонович “Ўрта Осиёда ўтказилган районлаштириш сиёсати ва унинг Ўзбекистон тараққиётига таъсири”
5 Ботирова ХалимаЭшмаматовна “Ўзбекистонда аграр соҳа мутахассисларини тайёрлаш жараёни: тенденциялар ва муаммолар (1991-2011 йиллар жанубий худудлар мисолида)”
6 Алимухамедова Нодира Ядгаровна Ғарб фалсафасидаги  этномиллий концепцияларининг ижтимоий-фалсафий таҳлили
7 Ниятова ГулчехраБазарбаевна Шахснинг  маънавий камолотини шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли
8 Рахмонов БаходирМирзаевич Ўзбекистонда демократик жамият қуришнингтарихий миллий-маънавий хусусиятлари
 9 Равшанов Алишер Сайдуллаевич Ўзбекистонда  оилавий қадриятлар ва ёшлар тарбиясини ўрганишнинг илмий –социологик жиҳатлари
10 Шермухамедова Озода Убайдуллаевна Ёшларнинг ахборотлашган жамиятга ижтимоийлашувининг социологик таҳлили
 11 Рўзибоев ОртиқРўзибоевич Саййид Муҳаммадхон ҳукмронлиги даврида Хива хонлигидаги  ижтимоий сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёт (1856 — 1864 йй) (Огаҳийнинг “Гулшани давлат” асари асосида)
12 Хакимова МахриёАбдулхаевна Мустақил Ўзбекистонда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишда жамоат ташкилотларининг роли

 

  1. Кафедранинг ўқув-услубий, илмий ишлар борасида эришилган ютуқлари

 Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан мустақиллик йилларида 180 дан ортиқ илмий мақолалар ва тезислар республика миқёсида ўтказиб келинаётган конференцияларда, илмий тўпламларда  ва ОАК эътироф этган журналларда эълон қилиб келинмоқда.

Ўтган йиллар давомида кафедрада 2 та фан номзоди ва 1 та докторлик диссертацияси муваффаққиятли ҳимоя қилинган.

  1. Кафедранинг ҳамкорлик шартномалари

Кафедра ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Тарих” институти, Ўзбекистон Миллий университетининг “Ижтимоий фалсафа”, “Тарих” кафедралари, Тошкент Давлат Аграр университети “Фалсафа” кафедраси ва ТошПМИ “Фалсафа” кафедралари билан ҳамкорлик ўрнатган.

Шунингдек институт қошидаги академик лицейда кафедра профессор-ўқитувчилари ўриндошлик асосида дарслар олиб боришмоқда.

Ҳамкорлик натижасида услубий, методик қўлланмалар тайёрланмоқда ва мухокамалари режалаштирилган.

  1. Чоп этилган ишлар рўйхати (2015-2016 йил)

Муаллифнинг Ф.И.Ш.

Мавзу

Тўплам, тезис нашриёти, нашр этилган йили

Бет // б.т.

I. Республика миқёсида ўтказилган конференция материалларида нашр этилган тезис ва мақолалар

I.1. Ф.Эрназаров Ўзбекистонда сунъий суғоришнинг вужудга келишида Амударёнинг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 178-180 -бетлар.
I.2. Ш.Мустафоқулов., Ф.Эрназаров Она юртнинг бахту-иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилишни энг олий саодат билган давлат раҳбарининг мулоҳазаларини ўқиб “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 93-98-бетлар
I.3. Р.Сангиров Ер ва сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда инсон маънавиятининг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 174-176-бетлар.
I.4. Р.Сангиров., М.Хакимова Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 41-45-бетлар
I.5. Г.Худайбердиева Жамоатчилик назоратини ўрнатиш – жамият тараққиётининг кафолати “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 115-118 -бетлар
I.6. Э.Қалқонов Глобаллашув шароитида ёшларда ахборотларни саралашга ўргатишнинг тарбиявий аҳамияти “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 132-134 -бетлар
I.7. И.Мирзоқулов Ижтимоий-иқтисодий барқарорлик – маънавий-маърифий ривожланиш омилидир “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 89-91- бетлар
I.8. А.Рахмонқулова Вопросы развития духовно-культурной жизни общества в Узбекистане “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 105-107- бетлар
I.9. Н.Алимухамедова Миллий ўзликни англашда диний ва миллий қадриятларнинг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 77-79- бетлар
I.10. С.Абдуллаева Развитие духовных и культурных ценностей в независимом Узбекистане “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 75-77- бетлар
I.11. С.Абдуллаева “Манғитлар давлатининг марказий ва маҳалий бошқарув тизими”

 

“XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро” республика илмий-назарий анжумани материаллари, Бухоро, 2016, с.12-14
I.12. С.Абдулаева., Н.Алимухамедова “Ахборот маданиятини шакллантириш — давр талаби”

 

“Глобаллашув жараёнлари ва ахборот асрида ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг маънавий-маърифий жиҳатлари” илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами, Т.,2016, с.128-132
I.13. А.Исмаилов Юксак маънавият – миллий ўзликни англашда муҳим ва хал қилувчи восита “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 84-85-бетлар
I.14. А.Исмоилов., Р.Раҳматов Ҳуқуқий онг маънавий-маданий ходиса сифатида З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 118-122-бетлар
I.15. Б.Мамадаминова Қишлоқ хўжалигини ривожланишида сувдан оқилона ойдаланишнинг аҳамияти “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 159-161-бетлар.
I.16. О.Норматов., Б.Абдусаматов Фуқаролик жамиятини шакллантиришда ҳуқуқий таълим-тарбиянинг ўрни З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 115-118-бетлар
I.17. О. Норматов., С.Махаммаджонов Ёшлар камолотида маънавий тарбиянинг роли “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 100-102-бетлар
I.18. О.Норматов Бухоро республикасининг маъмурий-ҳудудий чегараланиши хусусида XIX аср охири XX аср бошларида Бухоро Республикаси 147-149-бетлар
I.19. О.Норматов., Б.Қандов Сурхондарё вилояти тарихидан Самарқанд давлат университети “Ўзбекистон тарихи янги тадқиқодлар нигоҳида” 121-123-бетлар
I.20. Д.Ахмедова Охрана природы – важнейшая обязанность граждан “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 168-172 бетлар
I.21. Д.Ахмедова Фуқаролик жамиятини шакллантиришда махалла институтининг роли Республика илмий амалий конференцияси “Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли” Т.2015й. 97-99 бетлар
I.22. Д.Ахмедова Ёшлар сиёсий маданиятининг кўринишлари Илмий амалий конференция материаллари “Фуқаролик жамияти ривожланишида ёшларнинг ижтимоийлашуви ва сиёсий фаоллигини ошириш” 2016 йил 123-126-бетлар
I.23. Д.Ахмедова Актуальные проблемы правового и нравственного воспитания молодёжи современного Узбекистана Республиканская научно-практическая конференция “Ўзбекистонда фуфаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли” Т. 2015 йил 144-147- стр
I.24. Д.Ахмедова Глобаллашув жараёнида миллий маданиятни асраш масалалари Республика илмий-амалий анжуманидаги маърузалар тўплами “Глобаллашув ва миллий маънавий тараққиёт тенденциялари” Т.2015й. 323-327- бетлар
I.25. Д.Ахмедова Ёшлар ўртасида фуқаролик позициясини шакллантиришда   фуқаролик жамияти институтларининг роли Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 314-318 бетлар
I.26. Д.Ахмедова Бухоро амирлигида хунармандчиликни ўзига хос хусусияти Бухоро мухандислик технологя институти “ Тарихий хотира – маънавият асоси” Бухоро 2016 йил 231-237-бетлар
I.27. Д.Ахмедова., А.Абдуллаев студент фак. СХАваМ Актуальные проблемы правового и нравственного воспитание молодёжи современного Узбекистана «Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» мавзусидаги анъанавий XV ёш олимлар магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Мақолалар тўплами Т.2016 йил 15-16 апрель 321-323- стр
I.28. Н.Рахмонбердиева Т.Қўйлиев Мафкуравий тарбияда мафкуравий профилактиканинг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 134-136-бетлар
 
I.29. Т.Қўйлиев Н.Рахмонбердиева Иқтисодиёт ва экологиянинг уйғунлашувида эҳтиёж масаласи Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 466-469-бетлар
I.30. Т.Қўйлиев, Н.Рахмонбердиева “ Оила   — жамиятнинг асосий бўғини” Оила институтини янада такомиллаштириш нинг долзарб вазифалари мавзуидаги илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Т, 2016 й. 110-112-бетлар.
I.31. Т.Қўйлиев, Н. Рахмонбердиева. Юксак салоҳиятли мутахассислар тайёрлашда ҳуқуқий маданиятни шакллантириш устивор вазифа. Т,

 

Баркамол инсонни шаклланишида устоз ва шогирд масалаларининг айрим томонлари. 35-37-бетлар.
I.32. Т.Қўйлиев,

Н. Раҳмонбердиева.

Миллий ва маънавий қадриятларнинг юксалишида аёлларнинг ўрни

 

Маърифатпарварларнинг ёшларда толерантликни шакллантириш муаммолари билан боғлиқ ижтимоий-фалсафий мероси. Илмий тўплам. Тошкент ислом университети. 2016 йил. 381-384 – бетлар
I.33. Н. Раҳмонбердиева., Н.Салимсоқова Фан-техника тарақиётининг модернизация жараёнидаги роли Иқтисодий барқарорликка эришишда модернизациялаш ва иқтисодий мутаносибликларни таъминлаш муаммолари . республика илми-амалий конференция 260-261-бетлар
I.34. Қўйлиев.Т, Рахмонбердиева Н. 1. Конституция ва маънавият..

 

 

Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент шахри филиали “Конституция Республики Узбекистан: наука, образование и воспитание молодёжи” 3-4-декабр 2015 йил 242-246-бетлар
1.35. О.Шермухаммедова Г. Шермухаммедова 3-курс ЎзМУ Социологияда ижтимоийлашувга оид илмий тасаввурларнинг вужудга келиши.  

“Тарих тафаккури” ТДТУ-2016, тўплам 7-тўплам.

195-201-бетлар
1.36. О.Шермухаммедова Ёшлар ижтимоийлашувининг сабабларига доир. “Тарих тафаккури” ТДТУ-2016, тўплам 7-тўплам. 201-205-бетлар
 

 

 

I.37.

 

 

О.Шермухаммедова

Ахборотлашган жамиятда ёшлар ижтиммоийлашуви “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 150-152-бетлар
I.38. М.Турдибоева Инсон ҳуқуқлари – энг олий қадрият З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 122-126-бетлар
I.39. М.Турдибоева., М.Юсупов Ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш: муаммолари, тарихи ва натижалари “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 163-165-бетлар
I.40. А.Равшанов., Ш.Шарипов Маънавий маданиятнинг шаклланишида миллий урф-одатлар ва қадриятларнинг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 102-104-бетлар
I.41. Б.Қандов Фуқаролик жамияти қуришда ҳуқуқий онгнинг роли З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 107-109-бетлар
I.42. Б.Қандов Бухоро амирлиги хунармандчилигининг ўзига хос жиҳатлари Бухоро давлат университети. XIX аср охири XX аср бошларида Бухоро. 29-31-бетлар
I.43. Б.Қандов ., С.Холова Таълим соҳасидаги ислоҳотлар сифатли таълим гаровидир Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 128-129-бетлар
I.44. Б.Қандов Юксак ҳуқуқий маданият демократик жамият пойдевори ҳамда ҳуқуқий тизим етуклигининг ифодаси сифатида Фалсафа ва дин методологияси муаммолари. Фалсафа илмий маркази 145-148-бетлар
I.45. Б.Қандов Ёшларни миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор вазифаси Андижон давлат университети. Миллий менталитет ва ижтимоий жараёнлар диалектикаси 46-48-бетлар
I.46. Б.Қандов., М.Хакимова Ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг назарий-амалий аҳамияти З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 109-111-бетлар
I.47. Б.Қандов Фуқаролик жамияти қурилишида ҳуқуқий давлат тизимининг ўрни Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 369-371-бетлар
I.48. Б.Қандов.,   Н.Белгибоева Инсон ҳуқуқларини таъминлаш демократик фуқаролик жамиятининг асоси Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 451-453-бетлар
I.48. Б.Қандов., М.Абдураҳмонова Глобаллашув шароитида республикамиздаги мавжуд миллатлараро тотувликни сақлаб қолиш ва янада ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 457-460-бетлар
I.49. Б.Қандов Ўзбекистонда ўтказилган миллий-ҳудудий чегараланиш сиёсати ҳақида айрим мулоҳазалар Самарақанд давлат унивенрситети “Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари” 108-109-бетлар
I.50. Б.Қандов Тарихий хотира – маънавият асоси Бухоро мухандислик технологя институти “ Тарихий хотира – маънавият асоси” 18-21-бетлар
I.51. Б.Қандов., О.Норматов Миллий-ҳудудий чегараланишдан сўнг ташкил топган Сурхондарё вилояти тарихига оид мулоҳазалар Бухоро мухандислик технологя институти “ Тарихий хотира – маънавият асоси” 336-369-бетлар
I.52

 

Б.Қандов Глобаллашув шароитида ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоялашда миллий-маънавий мероснинг ўрни Навоий давлат педагогика институти “Глобаллашув жараёнлари: маънавий таҳдидлар, ёшлар таълими ва тарбияси” 169-199-бетлар
I.53. Б.Қандов Ёш мутахассис кадрлар маънавичтини юксалтиришда таълим тизимининг ўрни Ётук мутахассис кадрларни тайёрлашда маънавий-маърифий ишларнинг роли. Ўз.Рес. ИИВ ёнғин хавфсизлиги Олий техника мактаби 98-100-бетлар
I.54. М.Хакимова Ёшлар дунёқарашида замонавийлик ва миллий қадриятлар мутаносиблиги/

 

Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 332-334-бетлар
I.55. М.Хакимова “Ўзбекистондаги демократик жараёнлар ва фуқаролар ҳуқуқий маданияти” З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 135-137-бетлар
I.56. Р.Сангиров., М.Хакимова “Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида демократик сайловларнинг роли” З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 41-45-бетлар
I.57. Б.Қандов., М.Хакимова Ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришнинг назарий-амалий аҳамияти З.М.Бобур номидаги Андижон давлат университетида “Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг модернизациялашуви жараёни ва унинг амал қилиш хусусиятлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида 109-111-бетлар
I.58. М.Хакимова “Ёшларни ахборот ҳуружларидан ҳимоя қилиш” “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 141-142-бетлар
I.59. А.Ишимов Ўрта аср шарқ алломаларининг дунё тамаддуни ривожидаги хизматлари “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 85-87-бетлар
I.60. Ж.Турдиев Ёшларнинг ижтимоий фаоллиги – фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий омили Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 503-505-бетлар
I.61. Ж.Турдиев., Э.Абдулхаев Глобаллашув шароитида ижтимоий тараққиёт ва маънавий инқирозлар Тошкент автомобиль-йўллар институтида “Таълимда фалсафанинг долзарб масалалари” мавзусидаги академик Хайдар Пўлатовнинг хотирасига бағишланган республика илмий-амалий конференцияда 505-507-бетлар
I.62. Ж.Турдиев., Э.Абдулхаев Мустақиллик ва Амир Темур маънавияти “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 112-115-бетлар
  Акилова Ў.

Алумухамедова Н.

Шахс маънавиятини шаклланишида таълим тарбиянинг ўрни. “Ижтимоий фанлар ҳолати: туташ манзиллари ва таълим масалалари”. ЎзМУ. “Социология ва ижтимоий иш” кафедрси 353-355 бетлар
I.63. Ў.Акилова., Г.Остонова Глобаллашув шароитида ёшларнинг маънавий тарбиясида миллий маънавий мероснинг ўрни “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 122-124-бетлар
I.64. Ш.Элмуродова Маънавий баркамол, комил инсон таърифи ҳамда унинг асосий хусусиятлари “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 121-122-бетлар
1.65 Ш.Элмуратова Ҳуқуқий давлат ва унда ҳуқуқий онгнинг роли Научно-практический семинар «Конституция республики Узбекистан: наука, образования и воспитания моложёжи». 2016г. 4-том 219-221 бетлар
1.66 Ш.Элмуратова Ҳуқуқий маданиятни оширишда конституциянинг роли

 

Научно-практический семинар «Конституция республики Узбекистан: наука, образования и воспитания моложёжи». 2016г. 7-том
I.67. Ш.Эрназаров Темурийлар даврида ирригация ишлари “Маънавий-маърифий ва сиёсий етуклик – жамият тараққиётининг гарови” мавзусидаги ТИМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси ва Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллигига бағишланган республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Тошкент 2016. 165-167-бетлар
I.68. Мамадаминова Б Оиланинг фуқаролик жамиятида тутган ўрни. «Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожланишида миллий менталитетнинг ўрни ва роли»

 

Республика илмий- амалий конференция материаллари тўплами. «ТДИУ»Т.:2015 йил. 189-192 бетлар
I.69. Мамадаминова Б «Глобал мувозанат» концепцияси ва барқарор тараққиёт.

 

«Глобаллашув ва миллий- маьнавий тараққиёт тенденденциялари» Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. «Тошкент кимё-технология институти» Т:. 2015 йил 52-54 бетлар
I.70. Мамадаминова Б. Ёш авлодни маънавий оламини бузғунчи таъсирлардан асрашда таълим-тарбиянинг ахамияти.

 

Тошкент ислом университети. “Диншуносликнинг долзарб масалалари”. Республика илмий –амалий анжумани материаллари. Т.:2016 йил 67-69 бетлар
I.71. Мамадаминова Б Мустақиллик ва миллий давлатчилик

 

Ўзбекистон тарихини долзарб муаммолари”. Республика илмий-назарий конференция материаллари. Сам.Ду.-Самарқанд:2016 йил 124-126-бетлар
I.72. Мамадаминова Б Ўзбек давлатчилиги тарихида Хоразм Халқ Совет Республикасининг ўрни

 

”Тарихий хотира- маьнавият асослари” мавзусидаги илмий-назарий анжуман материаллари. Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технологияси институти Бухоро. 2016 йил 78-80-бетлар

 

I.73. Мамадаминова Б Миллий ғоя- миллий тараққиёт демократик жамият барпо этишнинг асосий омили

 

Дунёнинг мафкуравий манзараси: миллий ғоя ва мафкура диалектикаси”. Ўзбекистон миллий университети. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Т.:2016йил 97-98-бетлар
I.74. Мамадаминова Б, Абдуллаев О Ёшлар тарбиясида гуманитар фанларни ўқитишнинг аҳамияти

 

“Қишлоқ хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий ХV-ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. Т.:2016йил 67-69-бетлар

II. Республика ва халқаро миқёсидаги журналларда чоп этилган мақолалар

II.1. О.Номатов Фарғона водийси қишлоқ хўжалиги тарихи ривожланишининг айрим жиҳатлари Ўзбекистон Миллий университети ахборотномаси. № 2.2016 йил. 101-105-бетлар
II.2. О.Норматов Хоразм тарихининг айрим жиҳатлари Ислом нури. Тошкент ислом университети илмий хабарномаси 48-бет
II.3. О.Норматов Жамият ва ёшлар Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 1. – Тошкент: 2015. 2-бет.
II.4. Б.Қандов Глобаллашув ва жамият Ўз.Р. Ф.В.Вазирлиги. «Муҳофаза» журнали. № 2. – Тошкент: 2015. 4-5-бетлар.
II.5. Б.Қандов Глобаллашув жараёни инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда миллий ҳуқуқий тизимларининг ўрни «Modern philosophic paradigms: interrelation of traditions and innovative approaches», materials of international scientific conference on mach 3-4, 2015. Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ” Philosophical Society of Uzbekistan Faculty of business Administration, University of Economics in Prague Penza State Technological University, Urgench State University named after al-Khorezmi Academia Rerum Civillum – Higher School of Political and Social Sciences. 15 бет.
II.6. Б.Қандов, Н.Алимуҳамедова Глобализация правовых ценностей и перспективы развития правовой культуры влияние протестов глобализации на свериы и социальной жизни «Modern philosophic paradigms: interrelation of traditions and innovative approaches», materials of international scientific conference on март 3-4, 2015. Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ” Philosophical Society of Uzbekistan Faculty of business Administration, University of Economics in Prague Penza State Technological University, Urgench State University named after al-Khorezmi Academia Rerum Civillum – Higher School of Political and Social Sciences. 50-59стр
II.7. Б.Қандов Жамият ижтимоий маънавий сиёсатига оммавий ахборот воситаларининг таъсири Турон тарихи. Ижтимоий тарихий илмий ва илмий оммабоп журнал. № 3-4 86-89-бетлар.
II.8. М.А.Хакимова Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳа мутахассисларининг касбий-ахлоқий сифатларидаги ўзига хосликлар «Irrigatsiya va melioratsiya» журнали. № 3. – Т.: 2016. 63- бет.
II.9. М.Турдибоева “Қонқа” – тарихий жойми? Соғлом авлод учун. 2015 йил. №9. 27-бет
II.10. М.Турдибоева Ўзбекистон тарихини ўқитишда этнография ва топономика материал ларидан фойдаланиш Иқтисод ва таълими. № 3. 2015 йил. 146-150-бетлар
II.11. М.Турдибоева О деградации земель в Центральной Азии. Молодой учёный. Международный научный журнал. Россия: 2015 № 9. 48-54-стр.
II.12. М.Турдибоева ”Некоторые проблемы землепользования и водопользования в Республике Узбекистан”. Международный научный журнал. Россия- 2016 № 9.

 

458-стр
II.13. М.Турдибоева “Выделение эндемичных штаммов грибов из ризосферы корней хлопчатника”.

 

Молодой учёный.     Международный научный журнал. Россия- 2016 № 12. 450-стр
II.14. М.Турдибоева Выращивание сахарной свеклы.

 

Молодой   учёный. Международный научный журнал. Россия- 2016 № 12 455-стр
II.15. А.Раҳмонқулова The Life of deported peoples in Uzbekistan (Late 1930-2000): Ethno-cultural and. Socio – Economic aspects. Gerda Henkel Stifting. Special Program me Central Asia. Final Publication. – Berlin. Germany, P. 69.
II.16. Н. Раҳмонбердиева., Н.Салимсоқова Фан-техника тарақиётининг модернизация жараёнидаги роли Иқтисодий барқарорликка эришишда модернизациялаш ва иқтисодий мутаносибликларни таъминлаш муаммолари . Иктисод ва молия илмий амалий журнал 1-кисм 2016й. 260-261-бетлар
II.17. О.Шермухамедова Социально-психологическая зрелость студента как фактор эффективности его учебной деятельности (Социологический анализ) Международная научно-практическая конференция «Становление и развития психологической науки в Кыргизистане: проблемы и перспективы» Вестник. 444-446-стр.
II.18. Мамадаминова Б. Хоразм Халқ Совет Республикасида қишлоқ хўжалик соҳасидаги ўзгаришлар ҳамда вақф мулклари ҳолати (1920-1922йй)

 

Тошкент ислом университети илмий- таҳлилий ахборотномаси. 2015 йил 47-бет
II.19. Мамадаминова Б Хоразм Халқ Совет Республикасидаги иқтисодий ислоҳотларнинг бориши Ўз.Му хабарлари илмий –таҳлилий журнал

2016 йил

 

II.20. Мамадаминова Б. Поёнига етмаган ислоҳот.

 

«Тафаккур» журнали 2015 йил 97-бет
II.21. Мамадаминова Б. Развитие национального образования в Хорезмской советской народной республике. «Новая наука: современной состояние и пути развития» Международной научно-практической конференции 09. 05. 2016 г. С. 172-174

III. Республика миқёсида чоп этилган услубий ишлар

III.1. Б.Қандов. Методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по предмету “Национальная идея”. – Ташкент: «ТИМИ». 2015. С.66.
III.2. B.Qandov Milliy g’oya fаnidаn mustаqil tа’lim ishlаrini bаjаrish bo’yichа mеtоdik ko’rsаtmа Меtоdik ko’rsаtmа. (TIMI bаkаlаvriаt bоsqichi tаlаbаlаri uchun). – Т.: «TIMI» nashriyoti. –55 bet. 2015 yil. 3,54 b.t.
III.3. Б.Қандов Миллий ғоя фанидан мустақил таълим ишларини бажариш бўйича методик кўрсатма Методик кўрсатма. (ТИМИ бакалавриат босқичи талабалари учун). – Т.: «ТИМИ» нашриёти. – 55 бет. 2015 йил. 3,54 б.т.
III.4. Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). Тўлдирилган ва қайта ишланган олтинчи нашри. – Тошкент: “O’zbekiston”, 2015. – 480 бет. 30 б.т.
III.5. О.Шермухамедова Маьнавият асослари ва диншунослик фанидан мустақил таълим ишларини бажариш бўйича методик кўрсатма Методик кўрсатма. (ТИМИ бакалавриат босқичи талабалари учун). – Т.: «ТИМИ» нашриёти. – 55 бет. 2015 йил. 3.0 б.т.
III.6. O.Shermuxamedova Ma]naviyat asoslari va dinshunoslik fаnidаn mustаqil tа’lim ishlаrini bаjаrish bo’yichа mеtоdik ko’rsаtmа Меtоdik ko’rsаtmа. (TIMI bаkаlаvriаt bоsqichi tаlаbаlаri uchun). – Т.: «TIMI» nashriyoti. –55 bet. 2015 yil. 3,0 b.t.
III.7. М.Турдибоева., М.Хакимова “Эстетика” фанидан ёшлар эстетик камолотига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ва “оммавий маданият” ҳамда унинг ечимини ўрганиш бўйича услубий кўрсатма Услубий кўрсатма. (ТИМИ профессор-ўқитувчилар ва бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун) – Т.: “ТИМИ” нашриёти. 60-бет. 2015 йил  

3 б.т

 

III.8. M.Turdiboeva., M.Hakimova “Estetika” fanidan yoshlar estetik kamolotiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi omillar va “ommaviy madaniyat” hamda uning yecimini o’rganish bo’yica uslubiy ko’rsatma Меtоdik ko’rsаtmа. (TIMI bаkаlаvriаt bоsqichi tаlаbаlаri uchun). – Т.: «TIMI» nashriyoti. –34 bet. 2015 yil. 2,25 б.т

IV. Монографиялар

IV.1. Қандов Б, Ражабов Қ Жаҳон мамлакатлари

(Қисқача маълумотнома)

Тошкент: “YANGI NASHR”, 2015.
IV.2. Қандов Б, Ражабов Қ Жаҳон мамлакатлари ва халқаро ташкилотлар

(жадваллар)

Тошкент: “YANGI NASHR”, 2015.
IV.3. Қандов Б, Ражабов Қ.К., Ражабов С.Қ. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). Ўқув қўлланма. – Т.: «Ўзбекистон» нашриёти. 2015 йил. – 460 бет.  

30 б.т.

IV.4. Ражабов Қ., Қандов Б. Пешкў тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: Yangi nashr, 2015. – 48 бет. 3.0 б.т.
IV.5. Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон тарихидаги сулолалар ва давлатлар 1 китоб Т.: Ўзбекистон нашриёти 2015 йил. 288 бет
IV.3. Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон тарихидаги сулолалар ва давлатлар 2 китоб Т.: Ўзбекистон нашриёти 2015 йил. 288 бет
IV.3. Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон тарихидаги сулолалар ва давлатлар 3 китоб Т.: Ўзбекистон нашриёти 2015 йил. 304 бет

Кафедра ҳодимлари

фото Ф.И.О

 

Илмий даражаси

 

Алоқа учун маълумот

(кафедра  237-46-65)

  Ф.Эрназаров Каф.муд. доц  1ст 136-04-04
  Ҳ.Хамидов Проф 237-46-65
  Р.С.Сангиров Проф 357-66-45
  Ў.Мавлонов Проф 701-14-34
  Г.Худойбердиева Доц 237-46-65
  И.М.Мирзоқулов в/б.доц 936-70-02
  Э.Т.Қалқонов в/б.доц 643-75-90
  А.Рахмонқулова Т.Ф.Н 665-16-47
  Т.Мирниязова Ф.Ф.Н 911-41-98
  С.А.Абдуллаева Кат.ўқ 741-16-32
  Д.Ахмедова Кат.ўқ 949-70-16
  Н.Рахмонбердиева Кат.ўқ 805-94-80
  Б.А.Мамадаминова Кат.ўқ 665-15-60
  Н.Я.Алимухамедова Кат.ўқ 644-64-86
  Б.Қандов Кат.ўқ 647-37-56
  О.Норматов Кат.ўқ 506-93-18
 
А.З.Исмайилов Кат.ўқ 355-84-12
  О.У.Шермухамедова Асс 594-15-15
  М.Ў.Турдибоева Асс 515-01-48
  Ш.Эрназаров Асс 985-04-84
  Я.Б.Рахмонов Асс 162-97-71
  М.А.Хакимова Асс 373-98-08
  Х.А.Ботирова Асс 939-07-23
  А.С.Равшанов Асс 997-82-21
  А.Ишимов Асс.   174-18-74
  Ш. Элмуратова Асс.    548-47-06
  М.Т.Умарова Каб.мудири 237-46-65