1Кафедра мудири

Доцент

Ахмеджонов Дилмурод Ғуломович

Тел: 2372357

E-mail: d.ahmedjonov@mail.ru

 

Кафедра тарихи

Кафедра 1927 йилда ташкил топган. Кафедрани илк номи 1927 йилда “Гидромелиорация тизимларининг эксплуатацияси ”  деб аталган.

Кафедранинг биринчи мудири бўлиб, йирик мелиоратор олим, ВАСХНИЛ   мухбир аъзоси, профессор Н.А. Янишевский ишлади (1927-1960). 1941 йили кафедрани кўпчилик ўқитувчилари ва ўқув-ёрдамчи ходимлари, шу жумладан кафедра мудири Н.А.Янишевский ҳам ҳарбий хизматга жалб қилинди. Профессор Н.А.Янишевский 1927 йилда суғорма деҳқончиликда сувдан фойдаланиш илмий аосларини яратган ва  собик иттифок  давлатларида жорий этган.

Урушдан сўнг кафедра аъзолиги ГМ факультети битирувчилари                Л. А. Вартазарян, А. Иванов,     Л. Вaлентини ва бошқалар билан кўпайди. Кейинги йилларда кафедра мудири лавозимида собиқ Иттифоқининг  Давлат  мукофоти совриндори, доцент А. Н. Ляпин (1961-1970) ишлади.

1970-1983йилларда кафедрани  Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан ва техника арбоби, хизмат кўрсатган   ирригатор, техника фанлари доктори, профессор Х.А.Ахмедов бошкарган.  Проф.Х.А.Ахмедов  Фарғона вилоятида сув хўжалиги  бошқармасининг  бошлиғи вазифасида  бўлганлигида  сув танқислиги даврларида  навбат билан суғориш усулларини илмий жихатидан асослаган ҳамда бутун Ўзбекистон суғорма деҳқончилиги микёсида жорий этган. Усул ханузгача  катта самара билан қўлланилмоқда.

Проф.Х.А.Ахмедов раҳбарлигида қатор дарсликлар ва ўқув қўлланмалар чоп этилган, 20 тадан ортиқ фан номзодлари ва 3 та фан доктори тайёрланган.

1983-1987 йилларда кафедра мудири лавозимида техника фанлари номзоди доцент Аракелов П.Б. фаолият кўрсатди

1987-1989 йилларда кафедрага Россиянинг Новочеркасск Инженер-мелиоратив институти профессори, техника фанлари доктори  Кисаров О.П. рaҳбарлик қилди. Унинг хиссаси — суғорилма деҳқончилигига ИСС ОПО тизимини тақдим этганлигида.

1989 – 1997 йилларда  кафедра мудири лавозимида техника фанлари доктори,  .профессор Б.С.Серикбаев. фаолият билан ишлади.

1997 йилда кафедра ўқув юкламаси кескин пасайиши муносабати билан у вақтинча “Қишлоқ хўжалиги гидротехник мелиорацияси” кафедраси билан қўшилди.

Умумлаштирилган “Қишлоқ хўжалиги гидротехник мелиорацияси ва гидромелиорация тизимларидан фойдаланиш” кафедрасини техника фанлари доктори. профессор. Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ирригатор                     Ф.М. Рахимбаев бошқарди.

1998 йилдан кафедрага доц. Х. И. Шукурлаев  ва кейинчалик                 (1998-2001 й.й.) техника фанлари доктори, профессор Ф.А.Бараев рабарлик қилди. 2001 йили, декабрь ойидан бошлаб “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш”  кафедраси  мустақил  бўлди.

2016 йилдан бошлаб “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш” кафедраси мудири лавозимига техника фанлари номзоди Д. Ахмеджонов сайланди ва кафедрада 12 штатда профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқдалар. Жумладан 1 та профессор, 2,5 та доцент, 2 та катта ўқитувчи  ва  6,5 та ассистент штати мавжуд

Кафедранинг ўқув – услубий, илмий ишлар борасида эришган ютуқлари

Кафедрада тайёрланган илмий мақолалар Республика ва чет элдаги илмий журналларда чоп этилган. Кафедра ходимлари томонидан  Украина, Россия,  Қозоғистон ва Республиканинг бир қанча нуфузли  илмий журналларида  кейинги йилларда 90 дан ортиқ  илмий мақолалар чоп этилган. Сўнгги уч йил ичида кафедрада 2 та докторлик  диссертацияси ҳимоя қилинди, 1 та дарслик, 2 та монография,  2 та ўқув қўлланма, 40 дан ортиқ методик қўлланма, 160 дан ортиқ илмий мақолалар чоп  этилган. Кафедрада бажарилган илмий – тадқиқот ишлар натижалари асосида Ўзбекистон Республикаси  патент идорасининг 14 та гувоҳномаси олинган.

Ҳамкорлик доирасида бажарилаётган  ишлар

Кафедрада Қозоғистон Республикаси Тараз Давлат Аграр Университети, Россия Федерациясининг сув ва қишлоқ хўжалигига ихтисослашган бир қатор илмий текшириш институтлари, Германия давлатидаги Штутгарт шахри Хоэнхайм Университети билан ҳамкорликда илмий-техник ишлар олиб борилмокда, ўқув қўлланмалари, методик кўрсатмалар, илмий ва илмий-техник  мақолалар тайёрланмокда. Жорий йилда  Россия давлатидаги “Приборы», «Наука и мир», «Сельскохозяйственные машины и технологии» журналларида кафедра профессор ўқитувчиларининг  мақолалари ҳамда Германия давлати Ламберт академиясида 1 та монография чоп этилди. Кафедра ҳозирги кунда ТИҚХММИ қошидаги ИСМИТИ, Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти, “Сувлойиха” ИТИ хамда Республикадаги ирригация тизими хавза бирлашмалари билан мунтазам ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

 Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Фаннинг номи Фан хақида қисқача маълумот
1. Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш Суғориш ва заҳ қочириш тармоқлари, гидротехника иншоотларидан оқилона фойдаланиш турлари, тупроқ мелиоратив  шароитлари учун сувни тўғри тақсимлаш ҳамда ерлар мелиоратив холатини яхшилаш ҳисоблари ўрганилади.
2 Қишлоқ хўжалиги гидротехник мелиорацияси ва гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш Табиий шароитларни яхшилашнинг умумий тамойилларини, уларнинг табиат билан боғликлиги ва фарқи, геотизимли ёндашув зарурлиги, табий жараёнларнинг асосий қонуниятларини, табий тизимларга техноген тасирларни,ерларни мелиорациялаш ва рекультивациялашга ёндашувни ўрганилади.
3 Сув хўжалиги мелиоратив мониторинги ва кадастр Суғориладиган ерларнинг мелиоратив мониторинги ва кадастрини   ишлаб чикиш хамда маълум тупроқ-мелиоратив шароитлари учун уларни тўғри танлаш, таҳлил қилиш ва мониторинг килиш ўрганилади.

 

4 Бозор иқтисодиёти шароитида сувдан фойдаланиш Бозор муносабатлари шароитида  сувдан фойдаланишда иқлим ва тупроқ-мелиоратив  шароитлари учун сувни тўғри тақсимлаш хисоблари ўрганилади
5 Қишлоқ хўжалиги экинлари хосилдорлиги башорати  Ерлардан тўлиқ ва самарали фойдаланиш, тупроқ унумдор-лигини, иш унумини ва қишлоқ хўжалиги экинларидан олинади-ган ҳосилдорликни суғориш орқали мунтазам ошириб бориш,

мелиорацияни юқори унумли агротехник тадбирлар билан

боғлиқ равишда амалга ошириш, шўрланган майдонлардаги ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш суғориш техникалари ва улардан фойдаланиш ўрганилади.

 

6  Гидромелиорация тизимларидан фойдаланишда консалтинг хизмати Суғориладиган ерлардаги мелиорация тизимларининг ишлаш назарияси, турлари ва тузилиши хамда маълум      тупроқ-мелиорация шароитлари учун уларни тўғри лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишни ўргатишдан иборат.

 

7 Мелиоратив тизимлардан фойдаланиш Суғориладиган ерлардаги мелиорация тизимларининг ишлаши, турлари, тузилиши хамда тупроқ турига мос равишда суғориш тизимларини лойиҳалашни ўрганишдан иборат.

 

 

8 Сув ресурслари ва ундан тежамли фойдаланиш Мутахассисларни сув ресурслари ва улардан тежамли фойдаланиш усуллари назарий ва амалий ўргатилади

Кафедрада олиб борилаётган илмий – тадқиқот ишлар 

1.Тошкент вилояти далаларида ғўза қатор ораларига дуккакли экинларни биргаликда етиштириш орқали ерларнинг унумдорлигини ошириш ва мелиоратив холатини яхшилаш (масъул проф. Бараев Ф.А., докторант Саримсоқов М.М.).

 1. ТИҚХММИ ЎИМ даги 1 гектар боғда паст босимли томчилатиб суғориш тизимини жорий қилиш (масъул доц.Шеров А.Г., проф. Бараев Ф.А., изланувчи Гадаев Н.Н.).
 2. Ўзбекистон Республикаси сув тақчил ерларида муқобил энергия манбалари ёрдамида сув иқтисоди технологияларини жорий этиш (масъуллар: проф. Бараев Ф.А., изланувчи Гадаев Н.Н).
 3. Интерполимер комплексдан хосил қилинган экран ёрдамида минерал ўғитлар самарасиз сарфини камайтириш.(доц. Ахмеджонов Д.Ғ.)

Қўйилган вазифалар:

 • Тошкент вилояти далаларида ғўза қатор ораларига дуккакли экинларни биргаликда етиштириш орқали ерларнинг унумдорлигини ошириш ва мелиоратив холатини яхшилаш бўйича тажрибалар ўтказиш;
 • ТИҚХММИ ЎИМ даги 1 гектар боғда паст босимли томчилатиб суғориш тизимини жорий қилиш ва қўллаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;
 • Тупроқ намлигини сақлаб сувни тежашга мўлжалланган ерга ишлов бериш технологиясини асослаш, ерга минимал ишлов бериш технологиясини фермерларга намойиш қилиш;

Катта илмий ходим изланувчилар, мустақил тадқиқотчилар

 

Профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчилар И.Ф.О Илмий даражаси, унвони Диссертация мавзуси
 1 Шеров А. Қ./х.ф.н.,доц Технологические приемы улучшения эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель на основе био-искусственных дренажных систем (на примере  старой зоны орошения Голодной степи)
3 Худойназаров Ж. Т.ф.н.,к.ўқ. Совершенствование методов планового водопользования АВП в рыночных условиях
 4 Ғуломов С. Асс. Совершенствование технологии капельного орошения   сельскохозяйственных  культур  в аридных зонах
 5 Шайманов Н. Асс. Суғориладиган  далалар  ер юзини   текислаш  назарий усулларини такомиллаштириш
6 Саримсаков М. к. с/х.н. Разработка прикладных основ ресурсосберегающих технологий полива в орошаемых зонах Узбекистана

 

 

7 Жуманов А. Усовершенствование поливов фруктовых растений в предгорных зонах
 6 Ўринбаев С. Докторант Научгное обоснование  безопасного привлече-ния коллекторно-дренажных вод для повыше-ния водообеспеченности подверженных засо-лению орошаемых земель

 

“ГМТФ” кафедраси профессор ўқитувчилари томонидан чоп этилган услубий ва илмий ишлар рўйхати (2016 йил)

Дарслик ва ўқув қўлланма

1. Бараев Ф.А., Юлдашева С. Мелиоратив тизимлардан фойдаланиш. Дарслик. ТИМИ, 2016,  280 бет.
2. Ахмеджонов Д  -Сув ресурслари ва улардан тежамли фойдаланиш. Ўқув қулланма. ТИМИ, 2016, 167 бет.

Тавсияномалар

1.     Д. Ахмеджонов, Н. Муродов, Ф. Жўраев, Р. Шаропов. Кузги шўр ювишдан олдин қўлланиладиган дренаж туйнук очувчи қурилмани қўллаш бўйича тавсия ва амалий кўрсатма. Бухоро, 2016, 50 бет

Услубий кўрсатмалар

1. Д.Ахмеджонов, Х.Ибрагимова, Н.Гадаев. “Мелиорация тизимлардан фойдаланиш фанидан магистрлар учун мустақил ишларни бажариш” учун услубий қўлланма»,  Ташкент, ТИМИ. 2016, 12 бет.
2. Д.Ахмеджонов, Х.Ибрагимова, Н.Гадаев “Сув ресурслари ва улардан тежамли фойдаланиш фанидан магистрлар учун мустақил ишларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. Ташкент, ТИМИ. 2016 г. 12 бет.
 

3.Бараев Ф.А., Н.Шайманов, Н.Гадаев, А.Убайдиллаев “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш фанидан амалий машғулотларни  бажариш” бўйича услубий кўрсатма  Ташкент, ТИМИ. 2016 . 54 бет.

4.Бараев Ф.А., Н.Шайманов, Х.Ибрагимова, Н.Гадаев, А.Убайдиллаев “Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш фанидан лаборатория ишларини бажариш” бўйича услубий кўрсатма  Ташкент, ТИМИ. 2016 .
5.Бараев Ф.А., Н.Шайманов, , Н.Гадаев, А.Убайдиллаев “Гидромели-оратив тизимлардан фойдаланиш фанидан амалий машғулотларни бажариш” бўйича услубий кўрсатма  Ташкент, ТИМИ. 2016 . 26 бет.
6. Бараев Ф.А., Н.Гадаев, “Бозор мунособатлари шароитида сувдан фойдаланиш” фанидан амалий машғулотларни бажариш” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий кўрсатма  Ташкент, ТИМИ. 2016 . 50 бет.
7. Д.Ахмеджонов, Н.Шайманов, Н.Гадаев, А.Убайдиллаев “Суғорила-диган ерларда мелиоратив мониторинг ва кадастр”   фанидан амалий машғулотларни бажариш услубий кўрсатма  Ташкент, ТИМИ. 2016 . 62 бет. 26 бет.
8.Бараев Ф.А., Бозоров Р, Н.Шайманов, , Н.Гадаев, А.Убайдиллаев “Методические указания для вқполнения лабораторнқх работ по Эксплуатации гидромелиоративнқх систем” бўйича услубий кўрсатма  Ташкент, ТИМИ. 2016 .26 бет.
9.Бараев Ф.А., Н.Шайманов, , Н.Гадаев, А.Убайдиллаев. « Сув хўжалиги ва ва мелиорация бакалавриат таълим йўналиши талабаларининг малакавий   амалиётини ўтказиш” бўйича услубий кўрсатма. ТИМИ. Тошкент. 2016. 30 бет.

 

ГМТФ кафедрасида чоп этилган илмий мақолалар

Хорижий журналларда

 1. Ахмеджонов Д.Г. Влагомер для оперативной диагностики влажности почвы. Ж: Приборы, Москва, 2016, №5, Стр. 10-13.

2.Д.Ахмеджонов, Х.Бекмуродов, Разработка агрегатного устройства для создания противофильтрационного подпочвенного экрана. Ж-л:Молодой ученый.  Казань, 2016, №25, с.176-178

3.Д.Ахмеджонов, Х.Бекмуродов. Эффективное использование интерполимерных комплексов при минерализации почв. Ж-л:Молодой ученый.  Казань, 2016, №26, с. 321-322.

 1. 4. Ирисматова А. Устройство для приготовления жидкого удобрения из растительного сырья и внесения его с поливной водой. «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ») Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал, Новочеркасск., 2016, стр 37-41.
 2. 5. Ирисматова А. Хайитбаева Г. Эффективная альтернатива хлопково-люцер­новому севообороту. «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ») Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал, Новочеркасск., 2016, стр 59-62.
 3. Ахмеджонов Д., Гадаев Н “Дождевальный полив- качественный метод водосбережения”. Ж-л: Молодой учёный № 4, 2016, стр. 419-421.
 4. Гадаев Н. “О модульной автономной капельной системе орошения”. Сборник научных исследований ФГБНУ Российский научно исследовательский институт проблем мелиорации. Новочеркасск. 2016, стр. 157-159.

Халқаро анжуманларлар

 1. Д.Ахмеджонов, Х. Ибрагимова. Полимерная и оросительная мелиорация-технологии водосбережения. г. Перяслав. Материалы межд. конф. «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячалетия в странах Европы и Азии», 2016, 29 – 30 ноябрь, стр. 117 – 119.
 2. Д.Ахмеджонов, С. Юлдашева. Математическое моделирование бороздкового полива и минерализации почв с учетом противофильтрационных экранов. г Перяслав. Материалы межд. конф. «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячалетия в странах Европы и Азии», 2016, 29 – 30 ноябрь, стр. 43 – 45.
 3. 3. Серикбаев Б.С., Ахмеджонов Д.Г. и др. Водооборот — основной фактор водосбережения в маловодные годы. Алматы, Материалы межд. конф. «Водные ресурсы Центральной Азии и их использование», 2016, 22 -24 сентябрь, стр. 234 – 238.
 4. Серикбаев Б.С., Ахмеджонов Д.Г., Шеров А.Г. Опыт эксплуатационного мониторинга на ГМС реки Сқрдарья. Тараз. Материалы межд. конф. «Научное обеспечение как фактор устойчивого развития водного хозяйства», 2016, 24 июнь, стр. 165 – 170.
 5. Серикбаев Б., Серикбаева Э. Модернизация управления гидромелиоратив-ными системами на основе кибернетической модели в Узбекистане. Алматы, Материалы межд. конф. «Водные ресурсы Центральной Азии и их использование», 2016, 22 -24 сентябрь, стр. 230 – 234.
 6. Умурзаков У.П., Хамидов М.Х., Бараев Ф.А., Шеров А.Г., Ибрагимов А., Худайназаров Ж. Нетрадиционные технологии диверфикации сельскохозяйст-венных культур в орошаемом земледелии Узбекистана. Материалы конф. “Прецизионное орошение как элемент оросительных систем нового поколения”. Новочеркасск, 2016, ФБГНУ “РОСНИИПМ”, стр. 57-63.
 7. Умурзаков У.П., Хамидов М.Х., Шеров А.Г., Бараев Ф.А., Уринбаев С. Новый водомерный прибор с ультразвуковым датчиком на базе водослива Чиполетти. Материалы конф. “Прецизионное орошение как элемент оросительных систем нового поколения”. Новочеркасск, 2016, ФБГНУ “РОСНИИПМ”, стр. 80-85.
 8. Гуломов С.Б., Саримсаков М., Бараев Ф.А., Убайдиллаев А.Н., Гадаев Н.Н. О модульной автономной капельной системе орошения. Материалы конф. “Прецизионное орошение как элемент оросительных систем нового поколения”. Новочеркасск, 2016, ФБГНУ “РОСНИИПМ”, стр. 90-95.
 9. Чемборисов Э.И., Махмудов И.Э., Бараев Ф.А., Вахидов Ю.С., Долидудко А.И. Минерализация и гидрохимический режим вод среднего течения реки Сырдарья. Материалы конф. “Прецизионное орошение как элемент оросительных систем нового поколения”. Новочеркасск, 2016, ФБГНУ “РОСНИИПМ”, стр. 35-43.
 10. Серикбаев Б., Юлдашева С., Гадаев Н. Соврешенствование плана водополь-зования в рисовых фермерских хозяйствах Узбекистана. Тараз. Материалы межд. конф. Научное обеспечение как фактор устойчивого развития водного хозяйства, 2016, 24 июнь, стр. 29

Республика журналларида

 1. Ахмеджонов Д. Г. Установление поливной нормы хлопчатника при поливе через экран из интерполимерного комплекса с добавлением минералов” Ж-л: “Ирригация и мелиорация”. Ташкент, ТИИМ, № 03 (5), с. 28-31.
 2. Бараев Ф.А.., Гадаев Н., Тўҳтамуродова И Сув тақчил ерларда муқобил энергия манбаларидан самарали фойдаланиш технологиясини яратиш. Тошкент, Ж-л: АГРО ИЛМ, № 3 (44) сон, 2016, 61 бет.
 3. Б.С.Серикбаев., А.Т.Джуманазарова, Ф.Э.Носиров. Влияние рельефа поля на элементы бороздкового полива. Ирригация ва мелиорация журнали № 02(4) 2016, ТИМИ, стр. 14-17.
 4. А.Г.Шеров, Ф.А.Бараев. Водомерный прибор с ультразвуковым датчиком

на базе водослива Чиполетти. Ж-л: “Ирригация и мелиорация”. Ташкент, ТИИМ, № 01 (3), с. 27-31.

 1. Б.С.Серикбаев., А.Т.Джуманазарова. Технология использования стоков коллекторно – дренажной сети. Механика муаммолари журнали №2 2016, стр. 63-66.
 2. А.Жуманов, Ж. Бойқулов. Тоғолди худудларда тупроқларни сув эрозияси-дан химоялаш. Ж-л: “AGRO ILM”, Ташкент, №4(42), 2016, с. 70-72.
 3. А.Джуманазарова, Ш.Эгамбердиева, Д. Саидходжаева. Повышение эффек-тивности использования воды. Ж-л: “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”, Ташкент, №7, 2016, с. 40-41.
 4. Ахмеджонов Д.Г. Полив хлопчатника минерализованной водой с примене-нием водосберегающих технологий. Ж. “Агроилм”, №5, 2016.
 5. Ахмеджонов Д.Г., Жураев Ф.У. Способ повышения стойкости почвы в кро-товом дренаже, с использованием интерполимерного комплекса. Ж-л: “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”, Ташкент, №9, 2016, с. 53-54.

 Республика анжуманларида

 1. Ахмеджонов Г.Г., Ахмеджонов Д.Г., Гадаев Н “Качественный полив – залог водосбережения” мавзусидаги Касб таълимининг долзарб муаммолари Республика илмий амалий анжумани 2016 йил 17-18 май (Термиз)488-бет.
 2. Бараев Ф.А.., Эрназаров А., Аллабергенов Н.  Регулирование водно-солевого и температурного режимов в рисовых чеках аридной зоны. “Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” илмий-амалий конференция. Тошкент, 2016, 72 – 78 б.
 3. Шеров А., Бараев Ф.А.., Ахмеджанова Г. Био — технический дренаж на орошаемых землях. “Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” илмий-амалий конференция. Тошкент, 2016, 61 – 63 б.

ОТМ анжуманларида

 1. Саримсақов М.М., Ахмеджанова Г.Т. Боғ ва токзорларни суғоришда янги ресурстежамкор технологияларни қўллаш. “Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўналишлари” илмий-амалий конференция. Тошкент, 2016, 108 – 111 б.
 2. Гадаев Н., Асролова С. Суғориладиган майдонлар юзасининг суғориш тармоғидаги сув сатхига мутоносиблаштириб текислаш лойихалаш усули. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” ёш олимлар илмий амалий анжумани. Тошкент 2016, 15-16 апрел, 35 бет.
 3. Гадаев Н.Н., Каримов Ў Томчилатиб суғориш тизимидан тўғри фойда-ланишни такомиллаштириш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 38 бет.
 4. Серикбаев Б., Зарипов М., Эгамов Б. Сув тақчиллиги шароитида қиўлоқ хўжалиги экинларини суғоришда оқова сувларидан фойдаланиш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 39 бет.
 5. Муродов Р., Турғунбоев Б. Лазерни текислаш. “Қишлоқ ва сув хўжали-гининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 47 бет.
 6. Муродов Р., Худойшукуров Қ., Солижонов С. Суғориш меъёрини хосилдор-ликка таъсири. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 54 бет.
 7. Муродов Р., Худойшукуров Қ., Неъматуллаев Н. Сурхондарё вилояти сув омборларини ирригацион ахамияти. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 57 бет.
 8. Муродов Р., Худойшукуров Қ., Солижонов С. Сувдан тезкор фойдаланиш ва сув истеъмоли режаларини тузиш ахамияти. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 60 бет.
 9. Ахмеджонов Д., Холматова Х. Бороздовый полив хлопчатника с премене-нием водосберегающих технологий. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 90 — бет.
 10. Ахмеджонов Д., Холматова Х., Раимов Ф. Об оператовном диагностиро-вание влажности почвы. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 237 — бет.

11.Бараев Ф.А.., Ражабов Х., Асролов В. Суғориш усули ва техникаларидан фойдаланиш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 304 — бет.

12.Бараев Ф.А., Неъматуллаев Н., Худойшукуров Қ. Эффективное использование земель в ассоциациях водопотребителей при дефиците водных ресурсов. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 279 — бет.

 1. Шайманов Н. Суғориладиган далалар юзинижорий текислаш назарий

усулларини такомиллаштириш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 320 — бет.

 1. Шайманов Н. Ерларни жорий текислашнинг аҳамияти. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 322 — бет.
 2. Шайманов Н. Чўкувчи гурунтлар юзасини режали текислашнинг баъзи масалалари. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари XV” мавзусидаги ёш олимлар илмий амалий анжумани.Тошкент 2016, 15-16 апрел, 325 — бет.

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ва бошқа тармоқ институтлари билан ҳамкорликда талабаларни тажриба-конструкторлик ва илмий-тадқиқот ишларига жалб қилиш

Ўз.Р. ОЎМТВ тажриба даласида 17 та талаба ИТИ ва конструкторлик ишларида фаол қатнашди.

 2017 йил учун ИТИ режаси

 Кафедрада  2017  йилда 1 та давлат амалий гранти бўйича ҳамда 1 та Давлат бюджет бўйича илмий-тадқиқот ишларни амалга оширилади:

 1. 1. ҚХА-033-2015 Интерполимер комплекс ишлатилиб хосил қилинган экранлар ёрдамида ғўза суғорилишида тупроқ минераллаштирилишининг самарасиз сарфини камайтириш. Илмий рахбар – доц. Ахмеджонов Д.Ғ.
 2. Замонавий сувтежамкор технологиялар илмий асослари. Илмий раҳбар доц. Шеров А.Ғ.

Кафедра ходимлари

Расми Ф.И.О. Лавозими Телефони ва електрон почтаси
1  1 Ахмеджонов Дилмурод Ғуломович Т.ф.н. Доцент 2372357
2  2 Серикбаев Бакир Серикбаевич Т.ф.д. Профессор 2372357
3  3 Мурадов Рустам Анварович Т.ф.д. 2372357
4  4 Шеров Анвар Ғуломович Т.ф.н. 2372357
5  5 Юлдашева Сафаргул Катта Ўқитувчи 2372357
6  6 Ибрагимова Хафиза Риннатовна Катта Ўқитувчи 2372357
7  9 Хайитбаева Гулбахор Базаровна Ассистент 2372357
8   Мухаммадиева Матлуба Тохировна Ассистент 2372357
9  Ғуламов Сардор Боходирович Ғуломов Сардор Боходирович Ассистент 2372357
10   Урунбаев Садриддин Комилжонович Ассистент 2372357
11  8 Гадаев Нодир Носиржонович Ассистент 2372357
12  Убайдиллаев Абдусамат Неъматулла ўғли  

Убайдиллаев Абдусамат Неъматулла ўғли

Ассистент 2372357
13  11 Дўстназарова Санобар Атауллаевна Ассистент 2372357
14   Ирисматова Азиза Ассистент 2372357
15  10 Ташпулатова Лола Юсуповни Ўқув устаси 2372357
16   Боймухаммедова Зиёда Лабарант 2372357