ArifjanovКафедра мудири, т.ф.д., профессор

Арифжанов А.М.

+998712371971

obi-life(a)mail.ru

Кафедра тарихи

Гидравлика кафедрасининг тарихи 1918 йилдан бошланади. Туркистон Давлат Университетининг Мелиорация инженерлари факультети декани, В. Д. Журин Гидравлика кафедрасининг биринчи мудири бўлган.

1932-1936 йиллар т.ф.н., доцент С.В. Новокрешенов “Гидравлика” кафедраси мудири лавозимида ишлаган. Шу йилларда атоқли олим Е.А.Замарин билан хамкорликда “Гидравлика ва Гидротехник иншоатлар” кабинети ташкил этилган.

1936-1962 йиллар Гидравлика кафедрасини таниқли олим профессор А.В. Троицкий бошқарган. Бу даврда Гидравлика лабораторияси ташкил этилган. Кафедрага соҳанинг етук мутахассислари проф. М.С. Вызго, дотцентлар Л. А. Машкович, М.В. Селеметов, А.Н.Разеева, Р.М. Каримовлар ишга таклиф этилган

1962-1973 йиллар Гидравлика кафедрасини т.ф.н., доцент Л. А. Машкович бошқарди. Бу йилларда кафедрада қатор ўқув-услубий методик ишлар чоп этилди.

1973 йили кафедра мудирлигига истеъдодли олим, “Гидромелиорация” факультети декани Р.М. Каримов сайланди. Бу  йиллар (1973-1984) давомида “Гидравлика” кафедрасида Марказий Осиёда ягона бўлган “Гидравлика” лабораторияси қайтадан ташкил этилди. Кафедрага таниқли олимлар Ю.Эшмурадов, П.Н.Гурина, Н.П.Тогунова, Г.И.Шишорина, И.А.Имерова, Э.Маҳмудовлар ишга таклиф этилган.

gidravlika1

Кафедра ходимлари 1960 йил.

1984-1989 йиллар давомида кафедрага т.ф.н., доцент Ю.Эшмуродов раҳбарлик қилди. Бу даврда “Гидравлика” кафедраси кенгайтирилди, “Гидромашиналар” ва “Гидроюритмалар” бўйича лаборатория қурилмалари ўрнатилди. Кафедрага техника фанлари номзодлари Т.Г.Джунусов, А.М.Арифжанов, А.М.Ишонходжаев Д.Р.Бозоровлар ишга таклиф этилди. Кафедрада соҳанинг етук мутахассислари доцентлар Р.М.Каримов, П.Н. Гурина, Н.П.Тогунова, Г.И. Шишорина, Х.Х. Исоқовлар, ассистентлар И.А. Имерова, И.А.Ахмедходжаева, Х.Ишанов, Т.Н. Турсунов, Р. Қучқоровлар, лаборатория мудири С.Нафасов, ўқув устаси А.С.Мурзин, катта лаборант А.С.Бердиевлар ишладилар.

1994 йили кафедра мудирлиги лавозимига қайтадан Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ирригатор, доцент Р.М. Каримов қайта сайланди. Бу йиллар давомида (1994-2003) кафедрада ўқув–услубий, илмий, маънавий-маърифий ишлар янги босқичга кўтарилди.

Проф.Латипов дарслиги такдимоти, 1995йилgidravlika22 Гидравлика фани бўйича давлат тилида т.ф.д.,профессор Қ.Ш.Латипов томонидан биринчи дарслик яратилди.

Кафедрада яратилган қатор илмий ишлар амалиётда қўлланилди. Кафедрада кетма-кет фан докторлари ва фан номзодлари тайёрланди. Доцент Н.П. Тогунова “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси» унвонига сазовор бўлди. “Гидравлика” кафедрасида тайёрланган талабалар Ҳалқаро Республика олимпиадаларда иштирок этиб фахрли ўринлар соҳиби бўлиб келдилар.

Ҳозирги кунда кафедрада т.ф.д, профессор А.М. Арифжанов (2004 йилдан кафедра мудири), т.ф.н, доцент  Р.М.Каримов; т.ф.д, профессор К.Ш.Латипов, т.ф.д, профессор Д.Р.Бозоров, т.ф.н, доцент Б.Обидов, ф.м.ф.н Р.Г.Шадиева; т.ф.н, доцент И.А.Ахмедходжаева, катта ўқитувчи А.Ишонходжаев, К.Рахимов, ассистентлар З.Ибрагимова, А.Ходжаев, С.Хидиров, Л.Самиевлар. кабинет мудири Т.У.,Т.Апакхужаева, К.Б.Арифжанова, Г.Ибраймовалар ва лаборантлар Д. Низомутдинов, М. Юнусова ва И.Элмирзаевалар фаолият юритмоқдалар.

Кафедра ходимлари томонидан қатор ўқув адабиётлари яратилди.

 gidravlika3 Кафедрада ўтган йиллар давомида 6 докторлик ва 28 та номзодлик диссертациялари тайёрланган.2007 йилдан бошлаб кафедрада “Гидравлика ва инженерлик гидрологияси” бўйича аспирантура, 2010 йилдан бошлаб “Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси” мутаҳассислиги бўйича магистратура фаолият кўрсатмоқда.

Кафедрада  ўқитиладиган фанлар

Фаннинг номи

Фан хақида қисқача маълумот

1 Гидравлика.

 

Талабалар мувозанатдаги босим кучини топиш, босимли қувурларнинг гидравлик хисобини, мелиоратив ва гидротехник қурилмалар, каналлар, сув ўтказгичлар, бьефларни туташтириш, гидротехник иншоотлар гидравликаси ва ер ости сувларининг харакати хисобини билиб оладилар.
2 Гидравлика ва гидравлик машиналар

 

Суюқликларда кучларнинг тарқалиши вa унинг ҳаракат давомида ўзгариб бoриши қoнунлaрини ҳaр xил қурилмaлaр вa мaшинaлaрни ҳисoблaш ҳaмдa лoйиҳaлaшгa тaтбиқ этиш билан ҳaм шуғуллaнaди.
3 Сув омборлари гидравлика.

 

Дарё оқимини ҳосил бўлиши қонуниятлари ва омилларини, дарёларнинг гидрологик режимини, сув манбалари ва сув ҳавзаларининг асосий гидрологик, гидравлик кўрсаткичларини ўлчаш усулларини билишини, сув харакати қонуниятлари ва сув иншоотлари гидравликаси ҳақида тасаввур хосил қилишлари, мавжуд сув ресурсларини ҳисобга олишни ва баҳолашни билиш   мелиоратив ва иншоотларининг табиий шароитини белгилайдиган, унда содир бўладиган гидрогеологик жараён ва ходисалар, ер ости сувлари, тарқалиши, режими ва баланси, захиралари, мелиорация тизимлари ва тадбирлари лойихаларини асослаш учун ўтказиладиган гидрогеологик тадқиқот ишларини ўргатиш, улардан мукаммал фойдаланиш бўйича аниқ билимга эга бўлишни таъминлашдир.
4 Экологик жараёнларни моделлаштириш

 

Моделлаштириш ёрдамида экотизимда вужудга келадиган ўзгаришларни баҳолаш ва оқибатларини башоратлашдан иборат. Фаннинг вазифаси моделлаштириш натижалари асосида атроф–муҳит ҳимоясига бағишланган чора–тадбирлар ишлаб чиқиш, барқарор ривожланиш омилларини таъминлаш ва пировардида табиат ва инсон ўртасидаги мувозанатни сақлашга эришиш йўлларини топишдир.
5 Гидравлика,гидро пневмоюритмалар Суюқликларда кучларнинг тарқалиши вa унинг ҳаракат давомида ўзгариб бoриши қoнунлaрини ҳaр xил қурилмaлaр вa мaшинaлaрни ҳисoблaш ҳaмдa лoйиҳaлaшгa тaтбиқ этиш билан ҳaм шуғуллaнaди. Суюқлик харакати қонуниятлари ва гидро пнемо юритмалар ҳақида тасаввур хосил қилишлари.
6 Гидротехник иншоотлари гидравликаси Умум касбий фан хисобланиб, гидротехник иншоотлар, қишлоқ хўжалигини мелиорациялаш, сув билан таъминлаш табиатни мухофаза қилиш, сувдан (комплекс) фойдаланиш, гидромелиоратив ишлар технологияси ва бошқа фанларни ўрганишда асосий фан хисобланади.

Бу фан суюкликнинг мувозанатдаги ва харакатдаги қонунларини ва амалий мухандислик масалаларини ечишни ўргатади.

 Кафедрада олиб борилаётган илмий тадқиқот ишлари

Илмий тадқиқот ишлари мавзуси Мақсад ва вазифалари хақида қисқача маълумот
1 «Ирригация тизимлари, гидротехник иншоотлар ва сув омборлардан самарали фойдаланишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш» Ишнинг маысади:

Тадқиқотнинг   мақсади

Ø Ирригация тизимлари, сув омборлар (магистрал каналлар, гидроузел) ларда гидравлик ва гидрологик жараёнларни ўрганиш ва эксплуатация қилиш давомида юзага келган ўзгаришларни баҳолаш;

Ø Дарё узанидаги жараенлар, ўзанларда қурилган йирик гидротехник иншоотларда юзага келадиган гидравлик ва гидрологик жараёнлар тадқиқоти.

Илмий ишнинг вазифалари:

Ø  илғор технологияларни жорий этиш асосида сув хўжалигида ягона техника сиёсатини ўтказиш;

Ø  истеъмолчиларни сув билан узлуксиз ва ўз вақтида таъминлашни ташкил этиш;

Ø  ирригация тизимлари ва сув хўжалиги иншоотларининг техник ишончлигини таъминлаш;

Ø  ҳавза ҳудудида сув ресурсларини оқилона бошқариш ҳамда унинг тезкорлигини ошириш;

Ø  сув истеъмолчилари бўйича сув ресурсларидан фойдаланишнинг аниқ ҳисоби ва ҳисоботини таъминлаш каби муҳим вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилган.

2 «Дарё чўкиндиларини ирригацион аҳамиятини баҳолаш ва улардан самарали фойдаланиш услубларини ишлаб чиқиш» Ишнинг мақсади: дарё чўкиндиларини ирригацион аҳамиятини баҳолаш ва улардан самарали фойдаланиш услубларини ишлаб чиқиш.

Табиий-дала шароитида, лабораторияда олинган маълумотлар натижалари ҳамда назарий ишланмалар асосида дарё чўкиндиларини ирригацион аҳамиятини илмий асослаш ва улардан фойдаланиш услублари ишлаб чиқилади.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Ø   Дарё чукиндиларини бошқарувчи иншоотлар (каналлар, гидроузеллар, тиндиргичлар, сув омборлар ва бошқа иншоотлар)да чўкиндилар ҳаракати гидравликаси, гидрологияси, механик ва кимёвий таркибига доир назарий изланишлар, табиий дала шароитида, лаборатория тажрибаларида тупланган маълумотларни умумлаштириш ва хулосалар тайёрлаш;

Ø   Назарий ва амалий ишланмаларнинг амалиётга татбиғи синаб кўрилади ва чўкиндиларни бошқариш, миқдор ҳамда сифат курсатгичларини аниқлаш услублари такомиллаштириш ва улардан фойдаланишнинг технологияларини ишлаб чиқиш;

Катта илмий ходим изланувчилар, мустақил тадқиқотчилар

Профессор ўқитувчилар, тадқиқотчилар И.Ф.О. Илмий даражаси, унвони Диссертация мавзуси Илмий маслаҳатчи, Ф.И.Ш.
1 Акмалов Ш.Б. Катта-илмий ходим изланувчи Геоинформацион тизимларва объектларни масофадан кузатиш дастурлари ёрдамида интеграллашган сув ресурслари бошқарувини ташкил этиш Т.ф.д.,проф. А.М.Арифжанов
2 Фатхуллаев А.М. Катта-илмий ходим изланувчи Тупроқ ўзанли каналларда оқим ҳаракати динамикаси Т.ф.д.,проф. Қ.Ш.Латипов
3 Хидиров С.Қ. Катта-илмий ходим изланувчи Сув ташлаш иншоотлари пастки бьефи элементларига сув оқимининг гидродинамик таъсирини илмий асослаш т.ф.д.,проф. Д.Р.Бозоров
4 Самиев Л.Н. Катта-илмий ходим изланувчи Дарё чўкиндиларининг ирригацион аҳамиятини баҳолаш ва бошқариш технологияларини ишлаб чиқиш Т.ф.д.,проф. А.М.Арифжанов
5 Рахимов Қ.Т. мустақил тадқиқотчи «Гидротранспорт речных наносов в напорных системах Т.ф.д.,проф. А.М.Арифжанов
6 Ходжиев А.Қ. мустақил тадқиқотчи Сув омборларидан фойдаланиш режимининг ўзандаги жараёнларга таъсирини илмий асослаш (Туямуйин сув омбори мисолида) Т.ф.д.,проф. А.М.Арифжанов
7 Апакхужаева Т.У. мустақил тадқиқотчи Иқлим ўзгариши шароитида сув омборларини лойқа босиш жараёнининг экологик жиҳатлари Т.ф.н.,доц. И.А.Ахмедходжаева

Кафедранинг ўқув-услубий, илмий ишлар борасида эришган ютуқлари

Кафедрада тайёрланган илмий мақолалар Республикамиз ва чет элдаги илмий журналларда чоп этилган. Кафедра ходимлари томонидан Жахоннинг етакчи илмий журналларида кейинги 10 йилда 150 дан ортик илмий мақолалар чоп этилган. Шу давр ичида кафедрада 2 та докторлик ва 5 та номзодлик диссергацияси ҳимоя қилинди, 4 та монография, 12 та ўқув қўлланма, 50 дан ортиқ методик қўлланма, 180 дан ортиқ илмий мақолалар чоп этилган. Кафедрада бажарилган илмий-тадқиқот ишлар натижалари асосида Ўзбекистон Республикаси Интелектуал мулк агентлигининг 7 та патент ва 8 та гувохномаси олинган.

Ҳамкорлик доирасида бажарилаётган ишлар

Кафедрада қишлоқ ва сув хўжалиги ташкилотлари билан ҳамкорлик ишлари йўлга қўйилган. Республикадаги бир қатор қишлоқ ва сув хўжалиги ташкилотлари билан инновацион ҳамкорлик шартномалари тузилган. Кафедра қуйидаги ташкилотлар билан инновацион ҳамкорлик шартномалари тузган:

1.Тошкент Ирригация ва мелиорация институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот текшириш институти.

 1. ГИДРОПРОЕКТ ОАЖ.

Ҳамкорлик шартномаларига асосан ишлаб чиқаришнинг аъзоларидан Давлат аттестацияси комиссияси таркибига киритилди. Магистрантлар «Ташкилий бошқарув», «Магистрлик диссертация олди амалиёт» ва бакалавр талим йўналишлари битирувчиларни ўтайдилар ҳамда магистрлик диссертацияси ва БМИ учун зарур маълумотлар тўплайдилар.

Бундан ташқари бир неча коллежлар билан ҳам ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда.

 • Бухоро ирригация ва мелиорация касб хунар коллежи
 • Тошкент вилояти педагогика коллежи.
 • 2-Республика тиббиёт коллежи.
 • Бука Агросаноат ва транспорт касб хунар коллежи.

Чоп этилган ишлар рўйхати

Монография:

 1. Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М., Самиев Л.Н., Ўзандаги жараёнлар ва дарё чўкиндилари. Т. 2016й. 205Б.

Халқаро илмий журналларида:

 1. Аrifdjanov А.М., Fathkullaev A.M. The optimization of hydraulic parameters of irrigation canals in earthen channel. //European Science Review. – Austria, Vienna, 2016.-134-137р.
 2. Аrifdjanov А.М., Samiev L.N., Apakhujaeva T.U. Study of water flow in big channels using Gis in relation with erosion process //Science and world international scientific journal № 3 (31), 2016, р.41.
 3. Аrifdjanov А.М., Samiev L.N., Hydraulic calculation of changeable irrigation sediment reservoir//European Science Review. – Austria, Vienna, 2016.-124-126р.
 4. Ахмедходжаева И.А., Ходжиев А.Қ., Самиев Л.Н. Модель по управлению водными ресурсами нижнего течения реки амударьи с учетом водности года// М:.«Наука и Мир» (№ 6 (34), июнь) 2016г.-С.-41-43.
 5. Базаров Д.Р., Крутов А.Н., Хидиров С.К., Мавлянова Д., Верификация математической модели, описывающей дви-жение потока в сильно меандрирующих руслах. Журнал “Гидротехника”, Москва.2016й.-С.-57-58.

Республика илмий журналларида:

 1. Арифжанов А.М., Самиев Л.Н., Жураев Ш, Амударё ва Сирдарё дарёлардан сув олувчи каналларнинг лойқалик миқдорини ўрганиш. //ФерПИ журнали.№1., 2016.- 123б.
 2. Арифжанов А.М., Самиев Л.Н., Умарова З., Дарё чўкиндиларнинг оқим узунлиги буйича тақсимоти динамикаси // Т. Агро илм. 3-сон, 2016.-62-63Б.
 3. Ахмедходжаева И. “Методика оперативного определения КПД ирригационных каналов в Чирчик-Ахангаранском бассейновом управлении ирригационных систем”. Агро-илм 6 (44) сон, 2016. Стр 56-60.
 4. Базаров Д.Р., Школьников С.Я., Хидиров С.К. Основные типы анизотропии гидравлического трения в двумерных (плановых) управлениях Сен-Венана // Т. Агро илм 2016 й. 75-76 б.
 5. Самиев Л.Н., Апакхужаева Т.У., Арифжанова К.Б., Ирригацион тиндиргичларнинг гидравлик хисоби// Т. Агро илм. 3-сон, 2016.-47-48б.
 6. А.М Фатхуллoев, Х.Х. Исаков «Анализ морфометрических характеристик каналов устойчивого сечения в земляном русле // Т. Агро илм. 3-сон, 2016. 57б
 7. Латипов К.Ш., Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М., Очиқ ўзанларда оқим ҳаракатининг дифференциал тенгламаси // ТГТУ ВЕСТНИК, 2016.-49-51Б.
 8. Фатхуллoев А.М, Исаков Х.Х. «Суғориш каналларининг гидравлик параметрларини такомиллаштириш //Т. И ва М. 3-сон. 2016й.-67-68Б.
 9. Хидиров С.К., Каххаров У. Основные гипотезы, принимаемые к гидродинамическим уравнениям движения водного потока. // Т. Агро илм. 3-сон, 2016 й. 75-76Б.

Халқаро илмий-амалий конференцияларида:

 1. А.Арифжанов, Самиев Л.Н., Апакхужаева Т.У., Ибрагимова З.И. Однокамерный отстойник с постоянно-периодическим промывом. WORLD SCIENCE PROBLEMS AND INNOVATIONS. Международной научно-практической конференции. М. 2016г. -42-44С.
 2. Арифжанов А.М., Рахимов К.Т., Абдураимова Д.А., Джунусов Т.Г., Использование гидравлической энергии потока для очистка водоемов Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность в строительстве. Международной научно-практической конференции КазГАСА. 1-2 апреля 2016г.-С.-127-129
 3. Арифжанов А.М., Самиев Л.Н., Кошербаев М.А., Влияние режима наносов на эксплуатационную надежность оросительных каналов. Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность в строительстве. Международной научно-практической конференции КазГАСА. 1-2 апреля 2016г.-.С-130-132.
 4. Бозоров Д.Р., Хидиров С.К., Каххаров У.А., Драпун Д., проблемы сплуатации защитных сооружений реки Амударьи.// Безопасность энергетических сооружений. Периодических научно-технических и производственный сборник. №2 (20) М:. 2016. 37С.
 5. Джунусов Т.Г., Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М., Самиев Л.Н., Деформации русла канала в верхнем бьефе гидроузла. Актуальные проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энергоэффективность в строительстве. Международной научно-практической конференции КазГАСА. 1-2 апреля 2016г.-С.-132-134

Республика илмий-амалий конференцияларида:

 1. Арифжанов А.М., Очиқ ўзанларда оқим динамикаси тадқиқотлари истиқболлари. Ўзбекистон республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжумани. Қарши, 2016 йил, 11-12 март, С. 13-16.
 2. Исаков Х, Самиев Л, Ибрагимова З, Умарова З, Дарё чўкиндиларини ирригацион аҳамиятини баҳолашда кимёвий таркибининг таҳлили. Ўзбекистон республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжумани. Қарши, 2016 йил, 11-12 март, С. 47-50.
 3. Фатхуллаев А.М , Умарова З Тупроқ ўзанли каналларнинг гидравлик самарадорлиги. Ўзбекистон республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжумани. Қарши, 2016 йил, 11-12 март, С. 32-34.
 4. Апакхужаева Т.У., Юсупалиева Т.У, Хазратов А.Н., Ахмедов И.Ғ., Миришкор каналида чўкиндилар таркиби тадқиқоти. Ўзбекистон республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммо ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжумани. Қарши, 2016 йил, 11-12 март, С. 62-65.

ОТМдаги илмий-амалий конференцияларида:

 1. Апакхужаева Т.У., Сув омборларида юзага келган лойқа-чўкинди ётқизиқлари параметрлари ва физик-механик хоссалари. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги анъанавий XV-республика илмий амалий анжуман. 15-16 апрел 2016й.-119-122Б.
 2. Апакхужаева Т.У., Сув омборларини лойқа босишини камайтиришга доир тадбирлар. Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари мавзусидаги анъанавий XV-республика илмий амалий анжуман. 15-16 апрел 2016й.-222-223Б.
 3. Ахмедходжаева И.А., Кошкарбаева М.А., Артыкбаев А.А. Зарафшон ҳавзаси сув ресурслари сифатини баҳолаш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 111 Б.
 4. Апакхужаева Т., Аловхонова Д. Сув омборларини лойқа босишини камайтиришга. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 156 Б.
 5. Юсупалиева Турсуной Эгатлаб суғоришда янги технологиялардан фойдаланиш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 211 Б.
 6. Апакхужаева Т., Матниязов А. Сув омборларида юзага келган лойқа-чўкинди ётқизиқлари параметрлари ва физик-механик хоссалари. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 297 Б.
 7. Умарова З.Ф. Эксплуатационная надежность и гидравлическая эффективность оросительных каналов в земляном русле. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 360 Б.
 8. Юсупалиева Т. Oқова сувларни биологик тозалашда ўсимликлардан фойдаланиш. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 376 Б.
 9. Раҳимов Қ., Абдураимова Д.,Собиров Ш. Ирригация тармоқларидан фойдаланишда инновацион технологиялар. “Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” мавзусидаги анъанавий XV- ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжуман.-ТИМИ.- 2016й.- 384 Б

Патент ва Гувохномалар:

 • FAP 20130155. Струйный насос А.М.Арифжанов, Д.А.Абдураимова, М.Ю.Отахонов;
 • DGU 2016 0451       Бозоров Д.Р., Мавлянова Д.А., Хидиров С.Қ, Программа для расчета движения водного потока на водосливе с шикоким порогом.
 • Талабнома № FAP 201600098. Гидроэлеватор для регулирования режима речных наносов. А.М.Арифжанов, Л.Н.Самиев, Д.А.Абдураимова;
 • Талабнома № FAP 20160097. Устройство для автоматического полива растений А.М.Арифжанов, Д.А.Абдураимова, Шоэргашева Ш.Ш;

Ўқув қўлланмала:

 1. Апакхужаева Т.У. Сув омборлари гидравликаси ўқув қўлланма. ТИМИ. – 2016й. 208Б.
 1. Арифжанов А.М., Гурина П.И. Гидравлика. Ўқув қўлланма. ТИМИ – 2016й. 180Б.
 2. Арифжанов А.М., Рахимов Қ.Т., Ходжиев А.Қ., Гидравлика. Ўқув қўлланма. ТИМИ – 2016й. 345Б.

Методик кўрсатмалар:

 1. Исаков Х.Х., А.Ходжиев, Т.Апакхужаева. Гидравлика фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича методик кўрсатма// Тошкент.ТИМИ.2015 й.60 б.
 2. Рахимов Қ., З.Ибрагимова, Т.Апакхужаева Гидравлика ва гидравлик машинадар фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича методик кўрсатма// Тошкент.ТИМИ.2015 й.52 б.
 3. Исаков Х.Х., Ходжиев А.К., Апакхужаева Т. Гидравлика фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича методик кўрсатма// Тошкент.ТИМИ.2015 й.58 б.

 

Кафедра ходимлари

Фото Ф.И.Ш. Илмий даражаси ва лавозими Тел. рақами

E-mail

 Arifjanov Арифжанов А.М. Кафедра мудири, т.ф.д., профессор +998712371971

obi-life@mail.ru

 

 Bozorov Бозоров Д.Р. т.ф.д., профессор +998712371971

 

 Axmedxodjayeva Ахмедходжаева И.А. т.ф.н., профессор +998712371971

 

  Исаков Х.Х т.ф.н. доцент +998712371971

 

 Raximov
Рахимов Қ.Т. Катта ўқитувчи +998712371971

 

 Xodjiyev Ходжиев А.Қ. Катта ўқитувчи  

 

 

+998712371971

 

 

 

 

 Ibragimova Ибрагимова З.И. ассистент +998712371971

 

 Xidirov Хидиров С.Қ. ассистент +998712371971

 

 Samiyev Самиев Л.Н. ассистент +998712371971

luqmonsamiev@mail.ru

 

  Апакхужаева Т.У. ассистент +998712371971
  Отахонов М. ассистент +998712371971
  Арифжанова К.Б лаборатория мудираси +998712371971
  Пулатова Н.У. лаборатория мудираси +998712371971